Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

rch úiska ixys¢hdj we;s lsÍug W;aidy lrkqfha úIu ,sx.slhka i|yd muKlao hkak ixl%dka;sl ,sx.slhkaf.a whs;sjdislï fjkqfjka fmkS isák l%shdOdrkshla jk NQñ yf¾kao%ka m%Yak lrhs'

jeäysáhka w;r iaj leue;af;ka isÿjk ,sx.sl yeisÍu mqoa.,sl fohla jk w;r hful=f.a ,sx.sl;ajh w;sYh mqoa.,sl fohla nj fmkajd fok NQñ yf¾kao%ka m%Yak lrkafka" uq,sl ñksia whs;sjdislï hgm;a lrñka isÿ lsÍug hk ixys¢hdj l=ulao hkakhs'

cd;Ska w;r ixys|hdj we;s lsÍug m%:ufhka mqoa.,hka w;r yd mka;s w;r ixysÈhdj we;s l, hq;= njg fhdackd lrk weh" tys§ iu ,sx.slhka yd ixl%dka;s ,sx.slhka w;ay, fkdyels idOlhla njg fmkajd fohs'
uq,sl whs;sjdislï j,g bv§u
ishÆ cd;Ska yd wd.ï w;r fujeks msßia isák neúka cd;Ska w;r ixys¢hdj we;s lsÍug kï mqoa.,hkaf.a uq,sl whs;sjdislï j,g bv§u wksjd¾h lreKla nj weh i|yka lrhs'

iu ,sx.slhkaf.a yd ixl%dka;s ,sx.slhkaf.a whs;Ska kS;s .; lrk f,i hqfrdamd ix.uh úiska ,xld rchg lrk ,o fhdackjd ms<sn|j fukau rcfha ixys¢hd jevigyk iïnkaOhka ~isf,daka c¾k,aia~ iuÛ idlÉPdjg tla jq NQñ yf¾kao%ka “uf.a mqoa.,sl ðúf;a ;j flfklaf.a ksoyig" iduhg ndOdjla fjkafka ke;akï rfÜ wd¾:slhg thska n,mEula ke;akï fldfyduo flfklaf. ,sx.sl;ajh md,kh lrkafka" ug yßu m%fya,sldjla tal fjkafk fldfyduo lshk tl” hkqfjka jeäÿrg;a i|yka l<dh'


mqoa.,sl;ajhg ndOd lsÍu úysÆjla 
rch úiska l, hq;af;a iudcfha ðj;a jk ;j;a fldgilf.a mqoa.,sl;ajhg ndOd meñfKk wdldrh‍g kS;s f.k tau fkdj ldka;djkag jk ysßyer iy <ud wmpdr jeks wmrdO i|yd we;s kS;s ;r lsÍu njg wjOdrKh lrk NQñ yf¾kao%ka h,s h,s;a fmkajd fokafka tfia fkdlr flfkl=f.a mqoa.,sl;ajhg ndOd lsÍu úysÆjla f,ihs'

iußis ,sx.sl;ajh fyda ixl%dka;s ,sx.sl;ajh wiajdNdúl fohla fkdj iajdNdjfhka Wreu jk fohla ‍fyhska flfklag iajNd‍jfhka Wreu jk foa ysrlr iudkd;au;dj ke;s lr Tjqkaf.a ,sx.sl;ajh u; yxjvq .ikafka wehs o hkak m%Yakhla nj weh fmkajd fohs'


ksoyia ksj,a rgla
;ukaf.a n,fha meje;aug ck;d‍jf.a msvdj úl=Kka lk foaYmd,lhska ld,hla ;siafia hqoaOh úl=Kq nj whqßka iu ,sx.sl;ajh;a tfia foaYmd,k jdis i|yd fhdod .kafka oehs iel my, jk nj NQñ mjihs'

ñksiqkaf.a mqoa.,sl;ajhg kS;s oud ysrlrñka ksoyia ksj,a rgla f.dv keÛsh fkdyels nj ixl%dka;sl ,sx.slhkaf.a whs;sjdislï fjkqfjka fmkS isák l%shdOdrksh NQñ yf¾kao%ka jeä ÿrg;a wjOdrKh lr isáhs'

^ceylonjournals&

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY