Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

u< uq;%d lduql;ajh Coprophilia

,sx.sl l%shdj,sfha§ u< uq;%d isref¾ ;jrd .ekSug we,aula oelaùu u< uq;%d lduql;ajh f,i ye¢kaúh yelsh' uydpd¾h kkaofiak r;akmd, úiska rÑ; Y%S ,xldfõ .Ksldfjda kï fmdf;ys fufia i|yka fjhs'

iuyr .Ksld ksjdij, mqÿu wkaofï foa isoaO fjhs' tla ;ekl m<mqreÿ m%lg uyÆ foaYmd,k{hl=f.a we.g .eyekq uq;%d lr;s' kdk ldurhg f.dia tfia lsÍfukah Tyqg ,sx.sl ;Dma;shla ,efnkafka' ta i|yd t;ekg meñfKk Tyq ks;r îr fnda;,a myla yhla .eyekqkag îug §ug /f.k ths'''

tu m%lg uyÆ foaYmd,k{hd fm¿fKa u< uq;%d lduql;ajfhks'mq,a,sxf.dakaudoh -  Satirias

jhia.; jQ msßñka ;=< olakg ,efnk wêl ldudYdj mq,a,sxf.dakaudoh f,i ye¢kafõ' fuu ;;a;ajfhka fmf<k lsysm fofklau ud yg yuqù ;sfí' fndfyda úg frda.h ms<sn|j oekqï fokafka frda.fhka fmf<kakd fkdj bka mSvdjg m;ajk ;eke;a;kah'

my; i|yka jkafka ud yuqùug meñKs ;reKhl= úiska mejiQ l;djls'

i¾" uf.a wmamÉÑf.a jhi wjqreÿ 76hs' wms fmdä ldf,a wmamÉÑ fndfydau ixjr Ôú;hla .; l<d' ta;a uE;l b|,d wmamÉÑf.ka wfma wïug yßu lrorhs' oyj,a fj,dfj f.or bkafk wïuhs" wmamÉÑhs ú;rhs' b;ska oj,a ld,fha§ wïug wmamÉÑ yßhg lror lrkjÆ' uu wdfj thdf. ldudYdj ke;s lrkak fnfy;la .kak ;sfhkjo lsh,d oek.kak@ ;reKhd lkiai,af,ka mejiqfõh'

ñksiqkaf.a iy ldka;djkaf.a ldudYdj we;s lsÍug m%Odk jYfhka fya;=jk fydafudakh fgiafgdiafgfrdaka m%udKh l%ufhka wvqùf.k hhs' ta iuÛu ,sx.sl wdYdjkao l%ufhka wvqfõ' tfy;a iuyrekaf.a th tfia fkdùu mq,a,sxf.dakaudohg fya;=úh yelsh'

;j;a mq,a,sxf.dakaudofhka fmf<kakl= ksid ish Nd¾hdjg isÿjk ysßyerh ms<sn|j ud fj; okajd isáfha Tjqkaf.a ¥jreka úisks' mq,a,sxf.dakaudofhka fmf<kakka fndfyda úg leue;a;la olajkafka úúO .eyekqka lrd hdug jvd oji mqrdu tla ldka;djla iuÛ bjla njla ke;sj ,sx.sl ixi¾.fha fh§ugh'
by; u< uq;%d lduql;ajh fukau mq,a,sxf.dakaudoh i|yd m%;sldr .ekSug Tjqka WmfoaYk fiajdjka fj; fhduq lsÍu iqÿiqh'  fïjd fndfydaúg udkisl widudkH;d fya;= fldg we;sjk fyhsks'

Wmfoia-  úfYaI{ ffjoH 
wdßhfiah hQ' .uf.a

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY