Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK


2014 jif¾ uehs ui y;ajeksod fyda wdikak Èkhl§ ó.ylsjq, fldia*dï" w.=relvqj m%foaYfha mÈxÑ fmreïfyajf.a i÷ka ud,sx. kue;s whg myr§ urKh isÿlsÍu yd ;j;a isõ ^4& fokl=g myr§fï fpdaokdjg jerÈlrejka jQ lkaoleáh fmd,sisfha Wm fmd,sia mÍlaIljrhl= we;=¿ fmd,sia ks,Odßka miafofkl= we;=¿ yhfokl=g Bfha ^09& Èk nÿ,a, uydêlrK úksiqre frdydka chj¾Ok uy;d ur”h oKavkh kshu lf<ah'


fu‍fia ur”h oKavkh kshu jQfha lkaoleáh fmd,sisfha rdcldßfha kshq;= Wm fmd,sia mÍlaIl wd¾' tï' Ô' fidaur;ak" fmd,sia fldia;dm,ajreka jk mS' ã' m;aul=udr .uf.a" tia' tï' wd¾' mqIaml=udr" î' tï' f.a%Ika w‍fír;ak iy isú,a wdrlaIl tia' tï' chiqkaor" fmd,sia iyhl ã' tï' úf–r;ak hk whgh'

2014 uehs ui y;ajeksod fyda Bg wdikak Èkhl§ lkaoleáh fnda.y,kao m%foaYfha§ ;reKhska miafokl= ksoka yEÍfï fpdaokdjg w;awvx.=jg f.k myr § tla whl=f.a urKh isÿlsÍu hk fpdaokdj hgf;a fuu kvqj kS;sm;sjrhd úiska lkaoleáh fmd,sisfha tu ks,Odßkag tfrysj mjrd ;sìK'‍

msgq mkia follska iukaú; kvq ;Skaÿfõ ixlaIsma; jd¾;dj m%ldYhg m;alrñka nÿ,a, uydêlrK úksiqre frdydka chj¾Ok uy;d mejiqfõ fuu kvqfõ urKlre we;=¿j mqoa.,hska y;rfokl= ;%sfrdao r:hla ñ,§ .ekSu i|yd lkaoleáh fnda.y,kao m%foaYhg f.dia isáh§ tys meñK we;s lkaoleáh fmd,sisfha pqÈ; ks,Odßka meñKs,slrejka ksoka ydrñka isá njg fpdaokd lrñka w;awvx.=jg f.k myr ÿka njg meñKs,af,a idlaIsj,ska wkdjrKh ù we;s nj;a m<uq iellre myrfokúg wfkl=;a pqÈ;hska tu myr§u je<elaùug lsisÿ W;aidyhla ord fkdue;s njg tu idlaIsj,ska wkdjrKh jkafka hehso lSh'

ksoka yEÍug wod< WmlrK fidhd .ekSug fyda ksoka yErE njg Tmamq lsÍug ú;a;sh wiu;a ù we;ehs ish ;Skaÿj m%ldYhg m;alrñka lshd isá úksiqrejrhd mqrdúoHd flduidßia ckrd,ajrhdf.a jd¾;dj u.skao fuu m%foaYh mqrdúoHd NQñhla f,i ikd: fldg fkdue;s neúka pqÈ;hska kS;s úfrdaë /iaùul idudðlhska ùu ksid fuu myr§ï isÿfldg we;s njg Tmamq jkafka hehso m%ldY l<y'

urKlref.a mYapd;a urK mÍlaIKh isÿlr we;s nÿ,a, wêlrK úfYaI{ ffjoH ks,Odßjrhdf.a jd¾;djg wkqj uq.=rlska jeks hulska myr§u ksid yDohjia;=j fmkye,a, we;=¿j YÍr wNHka;rfha ;=jd, wgla muK isÿùu ksid wNHka;r f,a jykhùfuka urKh isÿù we;s njg ks.ukh fldg we;s neúka ñkSueÍfï fpdaokdjg ú;a;slrejka jrolrejka njg m;ajkafka hehso ta wkqj oKav kS;s ix.%yfha 294 jk j.ka;shg wkqj pqÈ;hka jQ fmd,sia ks,Odßka ishÆfokdgu ñkSueÍfï fpdaokdj we;=¿j ish¨u fpdaokdjkag jrolrejka lrk njg ish ;Skaÿj m%ldYhg m;alrñka mejiQ nÿ,a, uydêlrK úksiqrejrhd ksoyig ;ukag lSug hula we;aoehs pqÈ; fmd,sia ks,Odßka yhfokdf.ka fjka fjka jYfhka úuid isáfhah'

tys§ pqÈ;hska ishÆu fokd m%ldY lf<a ishÆu fpdaokdjkag ;uka ksjerÈlrejka jk njhs' bkamiqj ú;a;slrejka yhfokdg ur”h oKavkh kshu l< úksiqre frdydka chj¾Ok uy;d óg wu;rj pqÈ;hskag tla whl=g remsh,a 5000 ne.ska ov uqo,lao kshu l< w;r th fkdf.jkafka kï ;j;a udi yhl isr oඬqjulao kshu lf<ah'

fuu kvqfõ meñKs,a, rcfha fcHIaG wêkS;s{ ckl nKavdr uy;d fufyh jQ w;r ;Skaÿj m%ldYhg m;alrk wjia:dfõ§ meñKs,a, fjkqfjka rcfha wêkS;s{ wls,d o,amodÿ fufkúh wêlrKh yuqfõ fmkS isáhdh'

ú;a;sldr fmd,sia ks,Odßka fjkqfjka kS;s{ iqÔj chisxy" iqÔjk o is,ajd" k,ska ùrisxy" úu,a úf–;=x. hk wh fmkS isáhy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY