Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK


úfrdaO;dfjka ffoksl lghq;=j,g mdvqjla


keõ iud.ïj,g m%udo .dia;=;a

jrdh fiajlhka úiskafmf¾od ^10& yïnkaf;dg jrdh mßY%fha isÿ l< úfrdaO;d jHdmdrh b;d läkñka jHd¾: lsÍug kdúl yuqodj mshjr .;af;ah' jrdh fiajlhka úiska isÿ l< fuu úfrdaO;dj fya;=fjka jrdfha ffoksl lghq;=j,g úYd, mdvqjla rchg isÿ jQ w;r keõ iud.ïj,g úYd, keõ m%udo .dia;=jla f.ùug isÿ úh'

úfrdaO;dlrejka úiska nr hkaf;%damlrK iy úYd, fodUlr fhdod .ksñka fk!ld .ukd.uk lghq;=j,g ndOd meñK jQ w;r" tu.ska ceáfhys kex.=rï,d ;snQ fj<| fk!ldjka iy hdno myiqlïj,g úYd, jYfhka w,Nydks isÿ ù we;'ta wkqj kdúl yuqodj úiska ;uka yg mejÍ we;s wka;¾cd;sl fk!ld iy jrdh myiqlï wdrlaIK kS;s ix.%yh m%ldrj mejÍ we;s n,;, wkqj úfrdaO;dlrejka úiqrejd yeÍug;a ceáh iy hdno myiqlï kej; h:d ;;a;ajhg m;a lsÍug iu;a úh'

úfrdaO;dlrejka úiska fï wdldrfhka n,y;aldrfhka fk!ldjkaj, fufyhqï lghq;=j,g ndOdldß jk mßÈ l%shd lsÍu cd;Hka;r kS;sÍ;skag mgyeks jk w;r" th uqyqÿ fld,a,lEula jYfhka ie,lsh yels jk w;r" ta iïnkaOfhka oeä kS;s)Í;s l%shd;aul fõ' kdúl yuqodj kdúl hd;%d uÛska uqyqÿ ud¾. Tiafia yïnkaf;dg jrdh mßY%hg msúiSfuka wk;=rej úfrdaO;dlrejkaf.a .%ykfha ;snQ fk!ld oaú;ajhg f.dv jk ,È'

bka wk;=rej ceá m%foaYh jgd wdrlaIl uqr j<,a,la fhdojd ;;a;ajh md,kh lr tys wdrlaIdj ;j ÿrg;a Yla;su;a lrk ,§' ;jo fuu l,yldß msßia úiska n,y;aldrfhka r|jdf.k isá ‘yhsmSßhka yhsfõ’ fk!ldj ñ<Û kej;=u jk ´udkh n,d hd;%d lsÍug wjYH lghq;= o kdúl yuqodj úiska iïmdokh lrk ,§' óg wu;rj ceáh iy ta wjg ndOl bj;a lsÍu" úÿ,s iemhqu h:d ;;a;ajhg m;a lsÍu" g.a hd;%d iy wfkl=;a fk!ld l%shd;aul lsÍug wjYH myiqlï ie,iSu" ld¾hlaIu iïnkaëlrKh iy l%shd;aul lsÍu ;=<ska jrdfha wdrlaIdj ;yjqre lsÍug kdúl yuqodjg yels úh'

jrdh fiajlhka úiska isÿ l< fuu lvdlmam,aldß l%shdj fya;=fjka ‘yhsmSßhka yhsfõ’ fk!ldj miq .sh Èk y;rla uq¿,af,a fufyhqï l%shdj,sfhka neyer ùu fya;=fjka tu iud.ug wfußldkq fvd,¾ 400"000l iïmQ¾K keõ m%udo .dia;=jla oeÍug isÿ úh' fï w;r wfkla fj<| fk!ldj jk ‘tïù fydheka.¾’ fk!ldj ;ju;a ceáfhys kex.=rï,d we;s w;r" th B<Û kej;=ï jrdhg msg;a ùug m%:ufhka tys we;s NdKav f.dvnEfï wfmalaIdfjka miq fõ' ta wkqj jrdh lghq;= iudkH ;;a;ajhg m;a ù f.dvnEï lghq;= isÿ lsÍug ;j Èk lsysmhla .; jkq we;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY