BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ÿïßh j¾ckh w;aysgqjhs - ckm;sf.ka úi÷ula

ÿïßh jD;a;Sh iñ;s wo ^01& uOHu rd;%sfha isg l%shd;aul lsÍug kshñ;j ;snQ ÿïßh j¾ckh w;aysgqjd ;sfnkjd'

ckm;s fu;%Smd, isßfiak uy;d iuÛ mej;s idlÉPdjlska wk;=rej ;ukag úi÷ï ,enqK fyhska j¾ckh w;aysgjQ nj ÿïßh fiajd taldnoaO fmruqK fmkajd fohs'ckm;sjrhd yd meje;ajQ idlÉPdfõ§ .egÆ /ilg úiÿï ,enqKq nj;a wfkl=;a .egÆ i|yd cd;sl jYfhka idlÉPd lr úiÿï ,ndfok njg ckm;sjrhd tlÛjQ nj;a tu jD;a;Sh iñ;s i|yka lrhs'

ckm;sjrhd yd nia ix.ï w;r idlÉPdj fï jkúg md¾,sfïka;=fõ ckm;s ks, ldurfha§ meje;afjhs'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.