BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

wjqreÿ 73l wïud idfm, ,shhs


fujr w'fmd'i' idudkH fm< úNd.fha Bfha ^9 od& meje;s f;dr;=re yd ikaksfõok ;dla‍IK úIh i|yd 73 yeúßÈ ldka;djla‌ bÈßm;a ùfï wmQre isoaêhla‌ ud;r m%foaYfhka jd¾;d fõ'


ud;r kdÿ., mÈxÑ tka' tia‌' l,HdKs uy;añh ud;r b,aud úÿyf,a úNd. Yd,dfõ§ fujr idudkH fm< úNd.fha f;dr;=re yd ikaksfõok ;dla‍IK úIh m%Yak m;%hg ms<s;=re ,sõjdh'

iuqmldr f;d. fjf<| ixia‌:dfõ fiajfha kshq;=j isg úY%du .sh l,HdKs uy;añh ,nk jif¾ idudkH fm< úNd.fha§ bf,la‌fg%dksla‌ yd yskaÈ NdIdj hk úIhkag o fmkS isàug kshñ;h'

,uu fï úNd. ,shkafka ria‌idjla‌ lrkak fkfï" ld,hg Tìk oekqu ,nd.ekSughs, l,HdKs uy;añh mejiqjdh'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.