Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

ud.ïmqr jrdfha§ m%dfoaYSh udOHfõÈhl= kdúl yuqodm;sjrhdf.a myrlEug ,la‌jkafka Tyq kdúl yuqod fin¿ka úiska f.dvkeÛQ fin< wdrla‍Il jeg ^Line& lvd ì| oud fmrg meñ”u ksid hEhs rcfha m%jD;a;s wOHla‍I wdpd¾h rx. l,xiQßh uy;d Bfha ^12 jeksod& ‘Èjhsk’ g mejiSh'

yuqodjla‌ .egqula‌ ksrdlrKh lsÍug bÈßm;a jk wjia‌:djl§ udOHfõÈhdf.a ia‌:dk.;ùu wju wdpdr O¾ufhys iy ;ukaf.a wdrla‍Idfõ fldgila‌ nj;a fyf;u lshd isáfhah'leurdjla‌ iy rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=fjka ksl=;a l< ye÷kqïm;a wf;a ;snQ muKska yuqod fufyhqula‌ jd¾;d l< fkdyels nj mejiQ l,xiQßh uy;d tys§ ;ukaf.a fjkila‌ úh hq;= nj;a tfia fkdjkafka kï isÿjkafka tla‌flda uereïlEula‌ fyda .=álEug isÿùula‌ nj;a mejiSh'

ta flfia fj;;a m%dfoaYSh udOHfõÈhdg kdúl yuqodm;sjrhd úiska l< myr§u uq¿ukskau jerÈ l%shdjla‌ nj;a th ;rfha fy<dolsk nj;a wdpd¾h rx. l,xiQßh uy;d wjOdrKh lf<ah'

lsisjl=g myr§ug lsisjl=g whs;shla‌ ke;s w;r lsisjl=f.ka .=á fkdld isàug oek.; hq;= hEhs o fyf;u i|yka lf<ah'

fuu udOHfõÈhd ms<sn| yඬ kÛk udOH wdh;kj,ska ;udg úuiSug we;af;a m%dfoaYSh udOHfõÈhdg l,g fõ,djg f.ùï l<do@ Tyqf.a /lshd iqrla‍Is;Ndjh yd Ôú; wdrla‍Idj ;yjqre l<do hkak nj;a tfia isÿlr fufia fmkS isákafka kï lula‌ ke;s nj;a mejiQ rcfha m%jD;a;s wOHla‍Ijrhd m%dfoaYSh udOHfõ§ka .ek fidhd n,k úg Tjqkag udi ;=k y;rlska f.ùï lr ke;s nj;a lshd isáfhah'

fï ms<sn| isÿlrk mÍla‍IKfha§ myrlEug ,la‌jQ udOHfõÈhd iuÛ tu jd¾;dlrKhg tla‌jQ ;j;a udOHfõ§ka isõfokl=f.a m%ldY igyka lrf.k we;s nj;a tys§ tu udOHfõ§ka myrlEug ,la‌jQ udOHfõÈhd yuqod j<,a, ì|f.k bÈßhg f.k .sh nj m%ldY ,nd § we;s nj;a rcfha m%jD;a;s wOHla‍I ckrd,ajrhd lshd isáfhah'

rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=j úiska l< mÍla‍IKfha uQ,sl jd¾;dj Bfha ^12 jeksod& ;ud w;g m;a jQ nj o fyf;u jeäÿrg;a lshd isáfhah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY