BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

kdvd ëjrhka 10la meyer .kS


.eUqre uqyqfoa uiqka we,a,Sug .sh ëjrhka 10 la w;=reokaj we;s nj jd¾;d fjhs'


ta Èjhsfka W;=re m%foaYhg n,md we;s kdvd iq,s l=kdgqj fya;=fjka'

fï w;r bka§h ëjrhka 06 fofkl= iu. hd;%djla hdmkhg .idf.kú;a we;'

mj;sk j¾Idj ksid oekg mjq,a 57 lg wh;a mqoa.,hka 159 fofkl=g n,mEï t,a, ù we;s nj o ioyka'

fï fya;=j ksid wo  Èkfhao ëjrhka uqyqÿ .uka hdfuka je,lS isák f,ihs ëjr mßlaIl ld¾hd, oekqï § we;af;a'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.