BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

j¾Od ksid fpkakdhs .=jka .uka w;aysgqjhs whym;a ld,.=Kh wo;a


bkaÈhdfõ fpkakdhs .=jkaf;dgqm< we;=¿ m%foaYj,g n,md we;s whym;a ld,.=K ;;a;ajh fya;=fjka furg isg fpkakdhs ola‌jd mshdir lsÍug kshñ;j ;snQ ishÆ .=jka .uka wo ^13 jeksod& oyj,a f;la‌ w;aysgqjQ nj Y%S,xlka .=jka iud.u i|yka lrhs' 


~j¾Od~ iq<s l=Kdgqj Bfha ^12 jeksod& iji fpkakdhs fj; we;=¿ jQ neúka tu mshjr .;a nj tu iud.fï udOH l<ukdlre È,Sma ù' fmf¾rd uy;d ~Èjhsk~ g mejiSh'

fï wkqj .=jka .uka wgla‌ muK w;aysgqjQ nj;a Bfha fpkakdhs n,d mshdir l< .=jka hdkd folla‌ kej; yrjd tjQ nj;a fyf;u lSfõh'

fpkakdhs n,d msg;aùug isák ishÆ .=jka u.Ska Y%S ,xlka .=jka iud.fï flá ÿrl:k wxl 1979 fj; wu;d úia‌;r oek.kakd fuka iud.u b,a,d isák w;r ld,.=Kh hym;a jQ miq iqmqreÿ mßÈ kej; .=jka .uka wrUk nj o mejfia'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.