Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS


ßhÿrka isÿ lrk jerÈ y;la i|yd remsh,a 25000la olajd ov .eiSu uq,a lrf.k rg mqrdu wo fm!oa.,sl nia j¾ckhla weröh' 


j¾ckh;a iu. fndfyda m<d;aj, isiqka mdi,g  meñ”u o wvq ù we;s w;r fldgqj" mdkÿr we;=¿ nia kej;=ïfmdj,a /ila mdÆjg f.dia ;sìKs'

nia j¾ckh fya;=fjka .ukd.ukhg oeä ndOd t,a, úh'


fï w;r j¾ckfha ksr; ;%S frdao ßhÿrkaf.a ixúOdkhla wo ckm;s f,alï ld¾hd,hg ixfoaYhla ndr§ug ;%S frdao ish .Kklska .uka lsÍu ksid weiajdÜgqfõ isg fldgqj olajd oeä jdyk ;onohla mj;S'

;%S frdao ßh 200la muK mqjre m%o¾Ykh lrñka fldgqj foig .uka lr;s'

tfukau j¾ckfha fh§ isák ó.uqfõ ;%S frdao ßhÿrka yd fm!oa.,sl nia ßhÿrka  msßila fld<U ) y,dj; ÿïßh mdf¾ .,alkao ÿïßh f.aÜgq lKqj wi, ÿïßh mdr yria lr wo fmrjre 11 isg ÿïßhla kj;ajdf.k isáfhah'

j¾clhka ÿïßh ud¾.fha gh¾ o fldgo oud yria lr we;ehs o l=rK ) .,alkao f¾,a f.aÜgqj wi, ndOl oud we;ehs o ioyka'

fï w;r ovh bj;a lrk f,i b,a,d  ;%Sfrdao"nia"jEka yd f,dß ßhÿfrda wo nÿ,a, k.rfha Woaf>daIKhla werUqy' 

wkqrdOmqr k.rfha o ßhÿfrda l¿ má me<o Woaf>daIKhla mj;aj;s'

ßhÿrka isÿ lrk jerÈ y;la i|yd remsh,a 25000la olajd ov .eiSu uq,a lrf.k rg mqrdu wo ^2& fm!oa.,sl nia j¾ckhla weröh' 

fndfyda m<d;aj, isiqka mdi,g  meñ”u o wvq ù we;' fm!oa.,sl nia ßhÿrka ;sfofkl= mejiqfõ úismkaody .dfka f.jkkjdg jvd j¾ckh lr f.org ù isàu fyd| njhs' 

mdkÿr nia kej;=ïfmd<o mdÆjg f.dia ;sìKs'

nia j¾ckh fya;=fjka .ukd.ukhg oeä ndOd t,a, úh' 

fï w;r nia j¾ckh fya;=fjka md¿jg .sh msgfldgqj .=Kisxymqr nia kej;=ïfmdf<a msßila l%slÜ l%Svdfõ fhfok wdldrh o oelsh yelsúh' i;s wka;h t<efUk isl=rdod Èkfha fjkod .=Kisxymqr nia kej;=ïfmd< tlu ysia f.dvls' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY