Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

j¾;udkfha ,xldj ;=, ìysjk .S; m%udKh w;s uy;ah' kuq;a bka rislhska je<|.kakd .S; m%udKh b;d iq¿ m%udKhla' we;eï kj .S; wikakkag m%sh fkdfjhs' we;eï tajd lsisu w¾: rihla  ke;s jpk tl;=jla muKhs' ta jf.a .S; rislhska b;d blaukska m%;slafIam lr oukjd' 

kj ;dlaIkh fhdodf.k j¾;udkfha lrk we;eï .S; tod fmdä ;dlaIKhla fhdodf.k lrmq .S; ;rï m%isoaêhla .kak iu;a fj,d keye' ta rislhska leu;s ;dlaIKhg jvd w¾:j;a iy mskjk .S; weiSug ksid úh hq;=hs'

j¾;udkfha ckm%sh fj,d ;sfhk we;eï .S; ckm%sh fj,d ;sfhkafka fjk;a wdldrj,skah' 


fï;a ta jf.a tod iy wo isák rislhska wdidfjka riúÈk .S;hla'

, fkdi,kak l÷,la oEiska , .S;h ri fkdúÈ rislfhla fidhd .ekSug;a fkdyels ;rï' ta ;rugu tu .S;h tod isg wo olajdu tl úÈhgu rislhska w;r ckm%sh ksihs'

fï .S;fha ienE .dhlhd ljqrekao lshd weiqfjd;a fndfyda fofkla mjikafka wo ,xldfõ ckm%sh .dhlfhl=f.a kula' thg jrola lshkak;a neye'

fudlo fuys ienE .dhlhd ckm%sh;ajh n,df.k .S; .dhkd l< l,dlrefjla fkdjk ksihs' Tyq ckm%sh;ajh i|yd igka jeÿKq l,dlrefjl=o fkdfjhs'

Tyq ;uhs 90 oYlfha isá l,dlrefjl= jk fhdydka w¾cqk l,dlrejd'

fuu , fkdi,kak l÷,la oEiska , .S;h fyauisß y,amsghka úiska mo rpkh lr we;s w;r Bg ;kq uqiq lr we;af;ao fhdydka w¾cqk úiskauh'

iqkaor nKavdrfj, k.rfha .sgdrhla wrf.k tfyfufy .sh Tyq ;reK ;reKshka w;r w;sYh wdorhg m;a ;reK l,dlrefjla' 90 oYlfha lKavdhï ix.S;fhka lr,shg wd Tyq miqj ;ukaf.au .ukla hkak wdrïN lrd'

,fkdi,kak lÿ,la oEiska, .S;h .dhkd lrñka ;uhs Tyq fnfyúka ckm%sh;ajhg m;ajkafka' Tyq i;=j .S; 20lg jvd mj;skjd' 

fhdydka 2000 jif¾§ ika*a,j¾ iu. fuu .S; ish,a, leiÜ máhlg tl;= lr ksl=;a lsÍfuka kej; ckm%sh fjkjd' tfy;a Tyq fhdydka kñka yÿkak.;a ixfÄ;hla jkafka kE' th Tyqf.a wjdikdjo hkak wm ieugu m%Yakhla'

oekg wjqreÿ 5 lg ú;r fmr fhdydka w¾cqk kï jQ l,dlrejd yÈis wk;=rlska fuf,dj yer hkafka ,fkdi,kak lÿ,la oEiska, .S;h rislhskaf.a yoj;a ;=,g ldjoaoñka' Tyqf.a fï .S;h wog;a .=jkaúÿ,s kd,sldj, m%pdrh jk ckm%sh .S;hla'

tfy;a fï l,dlrejd ioygu iuqf.k nj okafka .ï m,df;a Tyqg wdorh lrk risl risldúhka muKhs'

yÈisfha úfhda jQ fhdydka w¾cqk kue;s l,dlrejd h,s wjÈ lsÍug Tyqf.a .fï ;reKhska fofofkla W;aidy lr ;sfnkjd'

ta iqÔj nKavdr iy WÈ; foaYm%sh ;reKhska fofokdhs'

fhdydka w¾cqk l,dlrejd tod .dhkh l, fuu .S;h kej; iqÔjf.a yäka má.; lr we;s w;r kj ix.S; ixfhdackh lr we;af;a WÈ; úiska' 

fidÿre l,dlrejdg h<s mKfmdjk kj ks¾udKh my;ska riúÈkak'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY