BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ìß| l< jefâ ldgj;a lshkak tmd''` ñ;=rd <Û je| jegqK weu;s…


weh m%‍n, weu;sjrhl=f.a kS;Hdkql+, ìßhhs' weh m%‍Odk fmf<a wdh;khl wOHlaI mqgqjl jdäù isákakshls'


weu;sjrhdf.a ys;j;=l=g tu wdh;kfha ;k;=rla i|yd leue;a;la we;sù we;s w;r ta nj weu;sjrhdg mjid we;' weu;sjrhd ta i|yla ,shqula ilialr ;u ñ;=rd ìßh isákd wdh;khg hjd ;sfnkjd'

weu;s ieñhdf.a ,shqu oel mr,jQ ìß| ,shqu brd l=Kq l+vhg oud weu;sg;a ñ;=rdg;a fyd|gu foys lmd ;sfnkjd' h<s tys mia fkdmd.kakehs lshd weh ieñhdf.a ñ;=rd t<jd oud ;sfnkjd' fï nj weu;s ñ;=rd yefrk ;emEf,kau weu;sjrhdg mjid we;s w;r" weu;sjrhd ñ;=rdg mskafikavqù we;af;a fï j.la ldgj;a fkdlshk f,ih'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.