BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

fpkakdhs .=jka .uka h,s wrUhs


j¾Od iq<s l=Kdgqj fya;=fjka ;djld,slj w;aysgqjd ;snQ Y%S ,xldj iy bkaÈhdfõ fpkakdhs w;r .=jka .uka Bfha ^13 jeksod& oyj,a isg h<s wdrïN flßKs'


ta wkqj m<uq .=jka hdkh Bfha fmrjre 11'50 g muK fpkakdhs kqjr n,d msg;aj .sh nj Y%S ,xlka .=jka iud.fï l<ukdlre §md,a fmf¾rd uy;d ~Èjhsk~ g mejiSh'

hQ' t,a' 121 ork Y%S ,xlka .=jka iud.ug wh;a tu hdkh u.Ska iy ld¾h uKa‌v,h 296 la‌ /f.k mshdir l< w;r Bfha ;j;a .=jka hdkd myla‌ fpkakdhs kqjr n,d msg;aj heug kshñ; nj mejiQ ta uy;d .=jka .uka w;aysgqùu fya;=fjka fpkakdhs /£ isá u.Skaf.ka lKa‌vdhula‌ Y%S ,xldjg Bfha oyj,a meñKs nj o lshd isáfhah'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.