BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

fldf,dïìhdkq .=jka wk;=f¾ ryila fy,sfjhs ) PdhdrEm n,kak


n%iS, mdmkaÿ lKavdhul idudðlhka we;=¿j 75 fofkl=g ðú; wysñl< .=jka hdkd wk;=frka Plane crash 6 fofkl= fíreKq nj wms Tng lsõjd yenehs tfyu fífrkak ta whg mq¿jka jqfKa .=jka hdkh mqmqrd úkdY jqfKa ke;s ksihs'.=jka hdkh lvdjefgk nj oek.;a kshuqjd Miguel ‘Micky’ Quiroga hdkfha wu;r bkaOk bj;a lr,d'tfyu lf<a hdkh mqmqrd hdfuka ish,af,da u uefrk tl j,laj,d lSm fofkl=f.a yß ðú; fírkak'

fï kshuqjd tfyu l,dg Tyq Ôú;h fírf.k keye'jhi wjqreÿ 42 la jqKq fï .=jka kshuqjdf.a msh;a .=jka kshuqfjla'

fï kshuqjdg jhi wjqreoaola fj;a§ Tyq;a .=jka wk;=rlska ñh.syska'


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.