Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

l=ud¾ ix.laldr ms<sn|j Tyqf.a ìß| fhyd,s ix.laldr jeo.;a f;dr;=re /ila fy<slr ;sfnkjd'

ta ix.laldr iy ufya, chj¾Ok furg ldka;d ysxikh msgq oelSu i|yd fmrgqj lghq;= lsÍu ms<sn|j mej;s ixjdohlg tlafjñka'
l=ud¾ ;=< Tn olsk jákdu .=Kdx.h fudllao@

Tyq ;=< ud flfrys we;s f.!rjh yeu úgu ud Tyqf.a fofk;aj,ska olskjd' tod mdi,a úfha§;a Tyq ;=< ud flfrys ta f.!rjh ;snqKd' oeka wms yuq fj,d jir 21 la fjkjd' wo;a ta f.!rjh ta f,iska u mj;skjd' ta f.!rjh ;=< wdorh" lreKdj" fnod yod .ekSu /ljrKh yd úYajdih hk ish,a, ;sfnkjd'l=ud¾ w;sYh ld¾h nyq, mqoa.,fhla' Tyqf.ka Tfí mjqf,a ‘iajdñ mqreIhd’ iy ‘mshd’ hk NQñldjkays j.lSï yd hq;=lï Tn wfmalaId lrk ;rug bgq flfrkjdo@

l=ud¾ w;sYh ld¾hnyq, nj we;a;' ieñhl= jYfhka Tyq ieu úg u ud wi, /£ isákafka kE‍' Tyq f.a /lshdj l%slÜ l%Svdj' ta i|yd Tyqg fndfyda úg úfoaY .; fjkakg isÿ fjkjd' orejka ,efnkakg fmr yd orejka l=vdu ld,fha uu;a Tyq iuÛ fndfyda úg hkjd'

yels iEu wjia:djlg wms mjq,la yeáhg tlgu Ôj;a fjkakg lghq;= fhdod .kakjd' ug bkafka ksjqka orejka' ÿj iy mq;d' Tjqka fofokd ‍Wmkafka 2009 jif¾' orejka bmÈ,d l=ud¾g f.or bkak ,enqfKa udihla ú;rhs' ta;a ta flá ld,h ;=< ug Tyqf.ka ,enqKq iyfhda.h wm%udKhs' ta ld,h b;du jákjd'

tys w.h we;af;a .;jQ ld, iSudj ;=< fkdfjhs' wm mjq,g Tyqf.ka ,enqKq odhl;ajh ;=<hs‍' mshl= f,i Tyq orejkag Wmßufhka wdorh lrkjd' mdi,a hk ksid oeka orejkag ks;ru ;d;a;d iuÛ úfoaY .; fjkakg wmyiqhs' ta;a È.= l,la úfoia .; fjkjd kï wms orejka mdi,ska wia lrf.J f.dia ta rgj, wka;¾cd;sl mdi,lg we;=<;a lrkjd' ,xldfõ tl ojila ysgh;a Tyq ug;a" orejkag;a mjqf,a yeu fokdgu;a ;u hq;=lï Wmßufhka bgq lrkjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY