Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

lsishï f,ilska wkd.;fha Èfkl ish frda.h iïmQ¾Kfhka iqj l< yels fj;ehs n,dfmdfrd;a;=fjka ish u< isrer Dead body wêYS;lrKhl ;ekam;a lrkakehs 14 yeúßÈ oeßhl l< b,a,Sug n%s;dkH wêlrKfha wkque;sh ysñ úh'

tu ft;sydisl wêlrK ;Skaÿj fokq ,enqfõ b;d ÿ¾,N ms<sldjlska fm¿Kq tu oeßh ñh hdug iqÆ fõ,djlg fmrh'

ish u< isrer l,a ;nd.kakd fuka oeßh l< b,a,Sug wehf.a uj iydh oela jQ kuq;a mshd thg oeä úfrdaOh m< lf<ah'

;ukag ‘È.= l,la Ôj;aùug wjYH’ nj úksiqrejrhdg ,smshlska oekqï ÿka oeßh" ‘fmd<j hg j,oukq ,eîug’ ish leue;a;la fkdue;s nj;a lshd isáhdh'

wehf.a b,a,Su m%ldr miq.sh Tlaf;dan¾ udifha ñh.sh oeßhf.a foayh wefußld tlai;a ckmohg f.k f.dia tys ;ekam;a lr ;sfí'

tfy;a wehf.a b,a,Su m%ldYhg m;ajQfha bka i;s .Kkdjlg miqjh'

ish ÈhKshf.a foayh iïnkaOfhka .; hq;= bÈß mshjr ;SrKh lsÍug ujg n,h Èh hq;= nj" uydêlrK úksiqrejrhdf.a ;Skaÿj úKs'

,kavkfha jdih l< tu oeßh ish Ôú;fha wjidk udi lsysmh ;=< isrere l,a ;nd.ekSu ms<sn|j wka;¾cd,h Tiafia lreKq fidhd n,d ;sfí'

oeßh úksiqrejrhdg fhduq l< ,smsfhka fldgils fï'

“uu fï widudkH b,a,Su lrkafka wehs lsh, meyeÈ,s lrkak lsh, uf.ka b,a,Sula lr, ;sfhkj' ug ;du wjqreÿ 14 hs' ug uefrkak ´fka kE' ta;a uu okakj uu uefrkjd lsh,” hkqfjka weh ,smsfha i|ykalr we;'

“uf.a isrer l,a ;nd.;af;d;a ;j wjqreÿ odylg miafia yß ug iqjh ,n,d wdfh;a ke.sákak wjia:djla ,efíú lsh, uu ys;kjd' fmd<j hg je,f,kak uu leu;s kE' ta ksid ug fï wjia:dj ,ndfokak' uf.a wjidk b,a,Su talhs'”

tu b,a,Su ms<sn|j lreKq fidhd ne,Su msKsi oeßh m%;sldr ,enQ frday, fj; .sh mSg¾ celaika úksiqrejrhd wehf.a ta widudkH b,a,Su ms<sn|j ;uka lïmdjg m;a jQ nj i|yka lf<ah'

ish ;Skaÿj u< isrere l,a ;nd.ekSu jerÈo" ksjerÈo hkak iïnkaO ;Skaÿjla fkdjk nj i|yka l< úksiqrejrhd" th ish ÈhKshf.a u< isref¾ bÈß lghq;= iïnkaOfhka uj iy mshd w;r yg.;a u;fNaoh iïnkaO ;Skaÿjla muKla nj wjOdrKh lf<ah'

miq.sh iema;eïn¾ 26 jeks Èk wêlrKhg bÈßm;a jQ b,a,Su iïnkaOfhka úksiqrejrhd ish ;Skaÿj m%ldYhg m;a lf<a miq.sh Tlaf;dan¾ 06 fjksod h'

b;du;au my< WIaK;ajhla hgf;a ^fikaáf.a%â iDK 130 g wvq& khsg%cka Èhrfha nyd fï wdldrhg u< isrere l,a ;nd.ekSfï myiqlï reishdfõ iy tlai;a ckmofha mj;sk kuq;a n%s;dkHfha tjeks myiqlï ke;'

ld,iSudjlska f;drj tu oeßhf.a isrer l,a;nd.ekSu msKsi jeh ù we;s uqo, n%s;dkH mjqï 37"000 ls'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY