Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

uj úiska ish l=Æ÷,a fma%uhg wl=,afy<k nj mjiñka nd,jhialdr mdi,a isiqúhl tu l%shd l,dmhg úfrdaOh m<lr Èk ;=kla ksrdydrj isg udkj ysñlï fldñIka iNdj fj; ish whs;sjdislï uj úiska W,a,x>kh lrk nj mjiñka meñKs,a,la lsÍug l< ;SrKh iajdóka jykafia kulf.a wkqYdikdfjka wk;=rej bj;a lr .ekSfï mqj;la wkqrdOmqrfhka jd¾;d úh'

ueh wkqrdOmqr m%foaYfha mdi,l 11 jeks fYaKsfha b.ku ,nk mdi,a isiqúhls'

óg udi lsysmhlg by;§ ;reKhl= iuÛ fmï in|;djla wdrïN lr we;s w;r tu iïnkaOh ujg wdrxÑ ùu;a iuÛ weh úiska ÈhKshg tu iïnkaOh jydu k;r lr ouk f,i wjjdo lr ;sfí'

wOHdmkhg jvd fmïj;d ms<sn|j wjOdkhla olajd we;s weh Tyqj wu;l lr oeñh fkdyels nj mjiñka ksrka;rfhka uj iuÛ rKavq irej,a we;slr f.k wjidkfha ish b,a,Su Èkd .ekSug ujg tfrysj óg udi lsysmhlg fmr fmd,sisfha meñKs,a,la ouk njg ;¾ckh lr weh ìh .kajd ;sfí'

udi lsysmhla ;siafia fofokd w;r u; .egqï isÿj we;s w;r fmïj;df.a Wmfoiaj,g wkqj oeßh ldurhla ;=<g ù miq.shod fkdld fkdî ujg tfrysj Wmjdihla wdrïN lr ;sfí'


Loading...
uj úiska ta ms<sn|j úoHd,fha úÿy,am;sjrhdg oekajQ miq uqrKavqlñka isák oeßhj wkqrdOmqr m%foaYfha jevjik m%isoaO iajdóka jykafia kula yuqjg le|jdf.k f.dia ;sfí'

Èk ;=kla ksrdydrj isá weh úydria:dkhg .sh wjia:dfõ ksrdydrj isàu ksid la,dka;h ù weo jeà we;s w;r iajdóka jykafia úiska oeßhg wdydr mdk ,nd§ wkqYdikdjla lr ;sfí'

“mqf;a wïud fï foaj,a k;r lrkak lshkafka Thd;a tlal ;sfhk wukdmhlg fkfjhs' Thd,d ;du fmdä orefjda' wdorhg biafi,a,d wOHdmkh ,nd.; hq;=hs' fï yeu fohlau ;djld,slhs' kuq;a wïuf.a wdorh ñ, lrkak nE'wehj ffjrlaldßhla úÈhg olskak tmd' Thdj fyd| ;eklg f.ks hkakhs weh fjfyfikafka” hkqfjka Wkajykafia oeßhg §¾> wkqYdikdjla lrñka lreKq wjfndaO lr§ ;sfí'

Wkajykafiaf.a wkqYdikdfjka wk;=rej fmug wl=,afy<k nj mjiñka ujg tfrysj uqrKavq f,i yeisfrñka Wmjdifha fhÿKq oeßh udkj ysñlï fldñiug meñKs,s lsÍug is;d isá is;=ú,a, bj;a lrf.k fmug ;s; ;nk njg iajdóka jykafiag je| kuialdr lr fmdfrdkaÿ ù ;sfí'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY