BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

“අමරදේව සර් තමයි මගේ ජීවිතේ නැවත ඉපැද්දුවේ අම්මගෙන් පස්සේ” විශාරද නන්දා මාලිනියන්


Y%S ,xldfõ uyd .dkaO¾jhd" mKaä;a wurfoajhkaf.a wNdjh iuÛ ish Ôú;o wNdjhg .sh nj úYdro kkaod ud,sksh mjikjd'


wdpd¾h wurfoajhkaf.a wNdjh Y%S ,xldjdiSkag uE; hq.fha wikakg ,enqKq ‘ÿlaLodhlu mqj;’ f,iskqhs úYdro kkaod ud,sksh ú.%y lrkafka'


“wyio" fmd<jo" .ia .,ao i;d iSmdjo ue,ú,d bkafka fï wdrxÑfhka'”

oYl myl uq¿,af,a meñKs ish ix.S; pdßldjg tod fuod ;=r wurfoajhka Èß ÿka wdldrh weh lD;fõ§j isysm;a l<d'

“wurfoaj i¾ ;uhs uf.a Ôúf;a kej; bmeoaÿfõ wïuf.ka miafia"” kkaod ud,sksh i|yka lf<a l÷¿ j,ld .ekSfï W;aidyhl fhfoñka'

yojf;a u;= jk fõokdj wef.a ta W;aidyhg ndOd l< nj meyeÈ,sj olskakg ,eìKd' “uu ys;kafka udj ie,l=fõ i¾ orefjl=g jf.a'”

“uu ys;kafka wfma orejkagj;a" ta orejkaf.a orejkagj;a ljodj;a ta ysia ;ek mqrjkak yïnfjkafka kE"” weh l÷¿ w;ßka jeäÿrg;a lshd isáfha fld<U ksoyia p;=rY%fha§ udOHfõ§ka yuqfõ woyia olajñka'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.