BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

අතපය හොඳට ඇති ආබාධිත රණවිරුවකු ගැන අරුම පුදුම කතාවක්‌…

md,s; jD;a;sfhka r:jdyk ld¾ñlfhls' fldaÜ‌fÜ m%foaYfha Tyqgu whs;s .rdchla‌o úh' jdyk wÆ;ajeähdjg wjYH wu;r fldgia‌ mxÑldj;af;a ia‌fmhd¾ mdÜ‌ lvhlska weKjqï lrk Tyq ;%sfrdao r:hla‌ f.k mxÑldj;a;g f.dia‌ tajd /f.k tkafka ;ksjuh' jdykhla‌ mojdf.k mxÑldj;a;g f.dia‌ g%e*sla‌ tlg yiq ù uyd mdmhla‌ m,§u j<la‌jd.ekSu óg fya;= úh' ;u m<mqreÿ ;%sfrdao r: ke;s ;ek ;u .rdch bÈßmsáka hk ;%Sù,rhlg w; oud ;%sfrdao r:lre ;u .ukg tla‌ lr.kafka uy;a wdhdifhks' ;%sfrdaolref.a fldkafoaish jQfha úkdä .Kkla‌ we;=<; mxÑldj;af;a wu;r fldgia‌ f.k ;%sfrdaohg keÛsh hq;= njh' fldaÜ‌fÜ isg mxÑldj;a;g f.dia‌ kej; fldaÜ‌fgg tk;=re ;%sfrdao ßhEÿrd fkdkj;ajd lS l;dj ksid md,s; ;u .rdchg weú;a tod ojiu jev lf<a ke;' tÈk yjia‌ jk;=reu Tyq lf<a ;%sfrdao ßhEÿrd lS l;dj ia‌urKh lrñka n,d.;a w; n,df.k isàuh' mdGl Tng;a oek.kakg fukak ta wreu mqÿu l;d jia‌;=j…”


Loading...
md,s; mxÑldj;af;a wu;r fldgia‌ lvhg f.dia‌ ;uka meñKs ;%sfrdao r:h fidhkakg jQfha ;ukag tu r:h wd.ka;=l ùu ksidh' ;uka meñKs r:hg iudk ;%sfrdaohla‌ ÿgqj;a th ;uka meñKs tl fkdjk nj Tyq m%;Hla‍I lr .;af;a tys msgqmi “wdndê; rKúrejl= t<jhs” hkqfjka i|yka jk ia‌álrhla‌ w,jd ;snQ ksidh' ál fõ,djla‌ ;%sfrdao r:h foi n,d isákúg tu ;%sfrdaofha ßhEÿrd nei md,s; foig weúo ú;a Tyq Tijdf.k isá wu;r fldgia‌ fmÜ‌áhla‌ Tijkakg úh' md,s; ;=IaKsïNQ;j ßhEÿrd foi n,kakg úh' ;uka fldaÜ‌fÜ isg wdfõ wdndê; rKúrejl= meojQ ;%sfrdao r:hl nj md,s; oek isáfha ke;' Tyqg ;uka .eku uy;a l,lsÍula‌ we;s úh' ,e)cdj jid .ekSug;a tla‌lu Tyq ;%sfrdao r: ßhEÿrdg wuq;=u yskdjlska ix.%y fldg l;djg neia‌fiah'

“u,a,s wfka iudfjkak' u,a,s hqo úrefjla‌ nj uu oekf.k ysáfha kE' u,a,s wdndê;hs lsh, okakj kï ux ógf¾g ÿjkafk;a keye' lshk .dk §, odkjd' we;a;gu u,a,s weúoka tkfldg ug kï lsisu wdndê; .;shla‌ fmakafka keye' lsisu fjkila‌ lshkak nE' ll=,a folg;a rn¾ fifrmamq od,fka ;sfhkafka' kshfmd;=;a jeú,d' we;a;gu u,a,s ug kx udr m%Yakhla‌ hqoafoÈ u,a,sf.a wdndê; jqfKa fldfyao@

md,s;f.a l;dj wid ál fõ,djla‌ ;%sfrdao r:fha jQ wdndê;hl= mojhs ia‌álrh foi n,d isá ;%sfrdao ßhEÿrd kej; md,s; foi n,d l;djg neia‌fia oeä f<ka.;=lñks'

“ux wdndê;fhla‌ lshk tl whshg m%Yakhla‌ kï ug fldfydu m%Yakhla‌ fjkak ´keo@”

“whsfha fï uf.a jï w;hs ol=Kq w;hs” ßhEÿrd ;ud we| isá àI¾gfha w;afol ;u ndyqjf;la‌ WKa‌ä lrñka fmkakkakg úh' w;a fofla hka;ï iSÍï mdrla‌j;a ;snqfKa ke;' md,s; is;=fõ tfia kï wdndOhg ,la‌ù ;snqfKa ßhEÿrdf.a ll=,a fol njgh'

“whsfha fï uf.a ll=,a fol” lshñka ßhEÿrd ;%sfrdao r:fha ßhEÿre wiqfka jdä ù ;u l,siu tijQfha ;ud oKysig;a Wäka fmfkk f,ih' bkamiq ßhEÿre ;u ye| isá l,sifï n|máh .,jd Tyqf.a “;Ü‌gï” m%foaYh o fmkaùug W;aidy.;a uq;a md,s; Bg tlÛ jQfha ke;'

“huq huq u,a,sg ÿjj bia‌fldaf,ka .kak ;sfhkj lsh,;a lsõjfka we;a;gu fï w;mh fyd|g ;sfhk u,a,s fldfyduo wdndê; rKúrefjla‌ jqfKa'” ug u,a,sf.a uQK kx fyd|g oel, mqreÿhs'

“tal ;uhs ud;a l,amkd lf<a whshj oela‌fl fldfyo lsh,' ug oekqhs u;la‌ jqfKa wr whshd ke.mq .rd) tl bia‌iry ;sín fí%la‌ vjqka i¾úia‌ jdyfka whshf.a fkao@ ojila‌ u;lo óg wjqreÿ myf<djlg ú;r l,ska md¾,sfïka;=j .dj jdykhla‌ Èhjkakdjg .syska ;sì, whshd tal mdrg weo, .;a;d' t;fldg ? fod<y;a myqfj,d' uu ;uhs t;ek ysgmq fida,ac¾''”

md,s;f.a u;lh jir myf<djlg Tíng hkakg úh' Tyqg ta Èkh fyd¢ka u;l ;u jeäu,a mq;=f.a WmkaÈk idohla‌ tÈk meje;ajQ ksidh' ñ;=rka iu. úfkdao ù ? fod<y jkúg md,s; isáfha nUr u;sks' ta fõf,ys Tyqf.a ÿrl:khg wd mKsjqvhlska lshEjqfKa Èhjkakdjg ldrhla‌ jeà we;s neúka fí%la‌ vjqka r:h /f.k tk f,ih' ;uka îu;ska isák neúka md,s; tys meñ”u m%;sla‍fIam lrkakg úh' È.ska È.gu weu;=ï wd uq;a Tyq th kEiqkdla‌ fuka ksÈjÈkakg úh' .; jQfha ksfïIhls yuqodfõ äfmkav¾ ßhla‌ Tyqf.a .rdch <Û k;r jk yඬ Tyqg weiqKs' bka nei wdfõ ;%sfrdao r:h mojdf.k wd yuqod fin<dh' Wml%uYS,Sj Tyq md,s;j ;u wruqKg tlÛ lr .ekSug iu;a úh' yuqodfõ äfmkav¾ r:h fmrgq lrf.k md,s;f.a fí%la‌vjqka r:h Èhjkakdj fj; /f.k hk ,§'

t;ekg hk úg Èfhka f.dv .;a ud¿jl= fuka mqoa.,hl= f,akaiqjlska uqyqK msiouñka isákq md,s;g oel.; yels úh' Tyq fyd|g oel mqreÿ jqj;a Tyq iu. l;d lsÍug yuqodj md,s;g bv ÿkafka ke;' Èhjkakdjg jegqKq ldrh md,s; fï w;r f.dv f.k fodrj,a yßkakg úh' tys .Ekq fifrmamq fcdavqjla‌ o úh' md,s; tla‌lu wd yuqod fin<d fkdfyd;a j;auka ;%Sù,a ßhEÿrd .Ekq fifrmamq fcdavqj f.k nd,aÈhlg j;=r mqrjd fydaokakg úh'

“fkdakf.a fifrmamq fofl;a ;du ld¾ tl we;=f,a flda fkdakd” hs yuqod fin<d wiñka fya¥ fifrmamq fol kej; ldrhg oukakg ieriqKs' fin<dg ;u m%Odks wK fok ks,Odßhdf.ka jyd wKla‌ ,efnkakg úh' ta ldka;d fifrmamq fol iy tys jQ ldka;d yEkaâ nE.a tl f.k jyd Èhjkakdjg úis lrk f,ih'

md,s; r:h fuf.dvg weo §ug fmdfrdkaÿ jQ uqo, re' 3000$) ls' tfy;a Tyqg ,enqfKa re' 2000$) ls' fmdfrdkaÿ jQ uqo, fkd,enQ md,s; jdykh mojdf.k wd oel mqreÿ mqoa.,hdg fukau yuqod lKa‌vdhug o “idhu” hk f,i neK jeÿfKa ia‌;%S wd,ïNk úNla‌;sfhks' yuqodfõ m%Odkshd r:h mojdf.k wd mqoa.,hd weia‌ foflka fmkajñka hula‌ lSug W;aidy .;a;;a md,s; th ;=Ü‌gqjlg .Kka .;af;a ke;'

“we;a;gu u,a,s tod Èhjkakdjg jdykh ,sia‌i, .sh" uEka ljqo ug fyd|g oel, mqreÿhs uEkaia‌j' ñksyd l;aî¾fj,d ysáfha'

“wehs whsfha ta ;uhs “…… ” úksiqre;=ud'

md,s; ;%sfrdao r:fha v%ehsúka iSÜ‌ tl lsá lsáfha w,a,.;af;a ,enqKq ms<s;=frka lïmkh ord.; fkdyelsjh'

“ñksy whsfha .Ekq <ufhla‌j f.k,a,d md¾,sfïka;= mdf¾ w;jrhla‌ lrkak .sys,a, m%isoaO flfkla‌f.a ÿfjla‌Æ' fl,a, lemqjd jdyfka Èhjkakdjg' fl,a, t<shg mek.;a;d' myqjeksod whshg ux weú,a, lsõfõ fï isoaêh ryila‌ úÈyg ;shd.kak lsh, f,dla‌ld lsõjd lsh,d' f,dla‌ld whshg l;d l<dfka' kuq;a fï flaia‌ tl m;a;rj, .shdu wms fiÜ‌ tlu hdmfkag udre l<d' Bg mia‌fia ;ud fï w;mh fyd|g ;sfhk udj “wdndê; rKúrefjla‌ fjkafka”'

;%sfrdao ßhEÿref.a kshu ku i|yka lsÍu Tyq m<s.ekSug ,la‌ úh yels ksid wms Tyqg “iuka;” hEhs lshuq'

iuka; W;=f¾ fiajfha fh§ isáh§ Èkla‌ iellghq;= ksjila‌ fidaÈis lsÍug Tyqg wjYHj we;' ksji mÍla‍Idjg ksfjia‌ ysñhd úreoaO úh' ál fõ,djlska ksfji ;=<g .sh Tyq hï weu;=ula‌ .kakjd iuka;g oel.; yels úh' .; jQfha ksfïIhls' iuka;f.a mKsjqv yqjudre hka;%hg m%Odk yuqod l|jqfrka ksfhda.hla‌ ,enqKs' bka lshEjqfKa jydu fuu ia‌:dkfhka bj;a jk f,ih' iuka; we;=¿ msßig fuh uy;a m%Yakd¾:hla‌ úh' miqÈkg t<sjkakg iuka; we;=¿ msßi isú,a we÷ñka ieriS ksji fmfkk fkdfmfkk udkfha ys| T;a;= n,kakg úh' LTTE jdyk meñK lsisjla‌ mgjkjd Tjqkg oel.; yels úh'

miqÈkg t<s jQ miq iuka; Wml%uYS,S f,i yuqod uQ,ia‌:dkh yryd fuu ksji jeg,Sug wjir ,nd .kakd ,§' tys .sh Tyq we;=¿ msßig woyd .; fkdyels oiqkla‌ oel.; yels úh' LTTE hg wjYH bkaOk ner,a" negß" m;frdï wd§ fndfyda foa tys úh' ta fndfydauhla‌ yuqodfõu tajdh' yuqod kS;sh wkqj l<hq;= ishÆ foa lsÍug iuka; jyd mshjr .;af;a fï w;rh' bÈß mÍla‍IK lghq;= isÿ l< hq;= jQfha fjk;a n,weKshlsks' jeg,Sfuka Èk ;=klg miq iuka; ksjdvq f.k f.or isg ;u yuqod m%OdkSka .ek is;kakg jQfha uy;a ms<sl=f,ks' tfy;a rg fjkqfjka lemjqKq yuqod m%OdkSka .ek Tyq ;=< jQ f.!rjhg bka mEka;=vlj;a ydkshla‌ jQfha ke;'

fï w;r fiajhg jd¾;d lsÍug kshu jQ Èkg fmrÈk m<df;a fmd,sish meñKsfha mKsjqvhla‌ o /f.kh' bka lshEjqfKa miqÈk fiajhg jd¾;d fkdlrk f,ih' wkaoukao jQ iuka; ;u yuqod l|jqrg l;dfldg lreKq úuikakg úh' Tyqg ,enqK ms<s;=r ‘by<ska wd wKla‌’ hk jok muKs'

iuka; ;u uQ,ia‌:dkhg hkafka bkamiqjh' tys§ oek .ekSug yels jQfha iuka;g “wdndê; ks,Odßhl=” ks¾foaY lr we;s neúka fiajhg jd¾;d lsÍug bv Èh fkdyels njh' Tyq ;u w;mh fmkajñka ;uka wdndê;hl= fkdjk nj lSj;a Wiia‌ ks,OdÍkag th jeo.;a jQfha ke;' ál Èklska ;u mkdf.dv ksjiskao bj;a jk f,i “iuka;g” ksfhda.hla‌ ,efnkakg úh'

iuka; fï brKug f.dÿre l< yuqod m%Odkshdg udrejla‌ ,efnkafka fï w;rh' yuqod m%Odkshdg iy ßhEÿrdg uyd ix.%yhla‌ LTTE fhka iQodkï flßKs' idoh Nqla‌;s ú| kej; meñfKñka isá m%Odkshd iy ßhEÿrd fndaïn m%ydrhlska ureuqjg m;a úh'

oeka iuka; fyd|g w;mh ;shdf.k wdndê;hl= f,i úY%du jegqmla‌ o ,nhs' l=,S ksjil Ôj;a jk Tyq ;u orejka mdi,a f.k heug ;%sfrdao r:hla‌ ñ,§ .;a w;r b|ysg “yhrhla‌” hkafka f.afodr w.ysÛlï ksidh'

“uu yeu;ekgu .shd uu wdndê;hl= fkdfjhs ug uf.a ;k;=r fokak lsh,' uu oeka udkj ysñlï kvqjla‌ od,hs ;sfhkafka” iuka; md,s;f.a .rdchg ióm fjñka mejiSh'

;u .dia‌;=j .;a iuka; “f;rejka irKhs” lshñka md,s;g iuq ÿkafkah'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID