Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

l=reKE., udia‌fmd; m%foaYfha mervhsia‌ kue;s fydag,fha jdykhla‌ fidrd.;a msßila‌ ,e.=ï f.k isák njg 119 yÈis weu;=ï tallh yryd l=reKE., fmd,sishg f;dr;=rla‌ ,eî ;snqfKa fmf¾od rd;%s 10 g muKh'

ta jk úg rd;%s uqr ixpdrfha fh§ isá l=reKE., fmd,sisfha ks,OdÍka lKa‌vdhulalg fuu iellghq;= lKa‌vdhu ms<sn|j mÍla‍Id lrk f,i fmd,sish oekqï § we;'


Loading...
ta wkqj Wm fmd,sia‌ mÍla‍Il oikdhl we;=¿ ks,OdÍka mervhsia‌ fydag,h fj; f.dia‌ tys ldurhl ksod isá mqoa.,hka fofokl= wjÈ lr Tjqka mÍla‍Id lr ;sfnkjd' fuu mqoa.,hka meñKs fudag¾ r:hg wod< ,shlshú,s mÍla‍Id l< fmd,sia‌ ks,OdÍka bka iEySug m;a fkdjQ w;r" tu r:h fmd,sishg /f.k heug iQodkï ù we;'

ta wjia‌:dfõ tys isá tla‌ mqoa.,fhla w÷f¾u m,d f.dia‌ we;s w;r" wfkla‌ mqoa.,hd o m,d heug W;aidy lr we;' tys§ fmd,sia‌ ks,OdÍka tu mqoa.,hd w;awvx.=jg .ekSug W;aidy lroa§ Tyq iÛjdf.k isá msia‌f;da,fhka fmd,sia‌ ks,OdÍkag fjä ;nd we;'

fjä m%ydrfhka Wm fmd,sia‌ mÍla‍Iljrhd ñh.sh w;r wfkla‌ ks,OdÍka fofokd nrm;< ;=jd, ,nd frday,a.; flßKs'

fjä ;eîu isÿjk wjia‌:dfõ Wm fmd,sia‌ mÍla‍Il oikdhl we;=¿ fmd,sia‌ ks,OdÍka isõfokl= isg we;s w;r Tjqka ishÆ fokd wdhqO ikakoaOj isg we;' tfy;a wkfmala‍Is;j fuu fjä m%ydr t,a, ùu ksid tu ks,OdÍkag ikakoaO mqoa.,hdg m%;s m%ydr t,a, lsÍug wjia‌:djla‌ ,eî ke;'

fuu fld,a,lrejka udia‌fmd; mervhsia‌ fydag,h fj; meñK ;snQ fudag¾ r:h fmd,sia‌ Ndrhg .;a w;r tu jdykh l=,S moku u; jdyk ,nd fok wdh;khlska ,nd .;a tlla‌ nj miqj fy<súh' fudrgqj Ækdj m%foaYfha úydria‌:dkhl ysñ kulg wh;a fuu fudag¾ r:h Wkajykafia úiska jdyk l=,shg ,nd fok wdh;khlg mjrd ;snQ nj fmd,sish wKdjrKh lrf.k we;'

fld,a,lrejka uq,ska fuu fudag¾ r:h uilg remsh,a tla‌,la‍I úisoyil l=,S moku u; ,ndf.k ;sî we;s w;r" miqj Bg uqo,a fkdf.jd ;u mdúÉÑhg /f.k f.dia‌ ;snQ nj fmd,sish mjikjd'

jdyk l=,shg ,nd fok wdh;kfha ysñlrejka tu fudag¾ r:fha ÔmStia‌ hka;%hla‌ iúlr ;sî we;s w;r jdykh r|jd we;s ia‌:dkh Tjqka ta ud¾.fhka y÷kdf.k we;' jdykh ms<sn|j fmd,sish fj; 119 Tiafia f;dr;=re ,nd § we;af;a jdyk l=,shg ,nd ÿka wdh;kfha ysñlrejka úiska ta wkqjh'

fudag¾ r:h /f.k wd fld,a,lrejka kjd;eka f.k isá mervhsia‌ fydag,fha ldurh mÍla‍Id lsÍfï§ tys ;sî úfoaYhl ksIamdÈ; msia‌f;da,hla‌" Ôj WKa‌v f;d.hla‌ iy we÷ï nE.a folla‌ fmd,sish u.ska fidhd f.k we;' fudag¾ r:h mÍla‍Id lsÍfï§ tys ;sî cx.u ÿrl:k 16 la‌" ldka;d nE.hla‌' Ôj WKa‌v f;d.hla‌ iy jHdc jdyk wxl ;yvq y;rla‌ o fidhd f.k we;'

fmd,sia‌ ks,OdÍkaf.ka ñ§ m,d .sh mqoa.,hd ud;r ;=Idr kue;a;l= nj;a y÷kdf.k we;s w;r m,d hñka isáh§ fmd,sish úiska w;awvx.=jg .;a ;eke;a;d fudrgqj Ækdj m%foaYfha mÈxÑlrejl= jk “frdyd“ kue;s md;d, kdhlhl= njg y÷kdf.k we;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY