BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ටික වෙලාවකට කලින් හිලරි බුකියේ දාපු ආන්දෝලනාත්මක සටහන

fï fjkfldg wefußld ckdêm;sjrKfhka bÈßfhka bkafka fvdk,aâ g%ïma'

ta wkqj f.dvla fofkla is;kafka lsisfjl= n,dfmdfrd;a;= fkdjQ whqßka weußldfõ ó<Û ckdêm;s f,i fvdk,aâ g%ïma f;aÍm;a jk njhs'Loading...
ys,ß la,skagka ish ks, f*ianqla msgqfõ oud we;s igyk fï fjkfldg uq¿ f,daflu wdkafoda,khg m;aù ;sfnkjd' ta fujeks WKqiqï wjia:djl ;r.fhka weh mrdch ndr f.kfoda lshd tu igyfkka lshefjk ksid'

weh tuÛska lshd we;af;a fuhhs''

” fï lKavdhu .ek uu f.dvla wdvïnr fjkjd' wo rd;%sfha l=ula jqj;a' l< yeufoalgu yefudagu f.dvla ia;=;s'”
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.