BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

තමිලිනී වෙනුවෙන් ගීතයක්


uu ;u,skS

wú w; oerE
f,dj .=.=rjd
f,dj fojk;a flrE

oeh yo oefjhs
iqrej;a ìfËhs
wú yer oud
fidhfkñ TiQ

ysgmq LTTE idudðldjlajk ;ñ,skS fjkqfjka ks¾udKh jqKq .S;hla t<solajd we;'

fuu .S;h t<soelaùfï W;aijh miq.sh od meje;ajqfKa fld<U ,hsÜ yjqia .ef,a yS Èhs'


ldYHm i;Hm%sh o is,ajdf.a morpkhla jQ fuu .S;h uyskao l=ud¾ úiska fou< nig mßj¾;kh lr we;'


Wf¾Id rúydÍ úiska .hk fuys ix.S; ks¾udKh isÿ fldg ;sfnkafka o¾Yk rejka Èidkdhl hs'Loading...
ldYHm i;Hm%sh úiska ;u .S;h ;ñ,skSf.a ieñhd jk fchl=udrka uy;dg ms<s.ekajQ w;r fuu wjia:djg m%ùK iskudfõ§ O¾uisß nKavdrkdhl" m%ùK idys;Hfõ§ iqks,a udOj fma%u;s,l jeks wuq;a;ka iyNd.S ù isáfhah'


ñysuඬf,a ßoauh ^Rhythm of the earth& ixúOdkh fuh ixúOdkh lr ;snqKs'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.