Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

l;dkdhl lre chiQßh uy;df.a ÈhKshla jk bkaÈrd chiQßh Indira Jayasuriya ms<sld frda.hlska tx.,ka;fha § ñh.shd'

fld<U Ydka; ì‍%cÜ lkHdrduh yd foaú nd,sld úoHd,j, wdÈ isiqúhljQ weh wd¾:sl úoHd lafIa;‍%fhka jeäÿr wOHdmkh i|yd tx.,ka;hg .shd'

wef.a ieñhdjk udáka äl¾ wehg yuqjkafka tfy§'

ñhhdug l<ska" ms<sld frda.S ;;ajh;a ;shdf.ku orefjda fofofkl=g ujla jqKq yeá" orefjl= fjkqfjka ;ukaf.a ðú;hg Ôj;a ùu i|yd ,eî ;snQ wjika wjia:dj;a lem l< yeá fuka u ðú;fha b;sßj ;snQ flá ld,h mjq, fjkqfjka u .; l< yeá;a .ek n%s;dkHfha dailymail mqj;am; m, lrmq jd¾;djla ;uhs fï'


Loading...
2008 jif¾§ mshhqre ms<sld frda. ;;ajh je<£ we;s nj weh y÷kd.kakd úg orejka isáfha keye'
È.ska È.gu l< m‍%;sldrj,ska mshhqre ms<sld frda. ;;ajfhka iïmQ¾K iqjh ,nd.;a weh  whsùt*a m‍%;sldr C%ufhka ujla fjkjd'

wef.a m<uq orejd f,ig ÈhKsh ;s,sks mjq,g tl;= fjkafka  2012 §'

h<s;a whsùt*a m‍%;sldr  isÿlr 2015 § wehg  ,enqfKa mqf;la' Tyqf.a ku È,ka'

;ukaf.a fojk orejd ,eîug bkakúg ;uka h<s;a ms,sld frda.hg f.dÿre ù we;snj oek.;a;;a WmÈkakg isák orejdf.a Ôú;h fjkqfjka ;ukaf.a m%;sldr mud lrkak bkaÈrd ;SrKh lrkjd'

ta jkúg fï orejd ms<sis|f.k i;s 28 la muKhs .;ù ;snqfKa'

ore Wm;  kshñ; ld,hg fmr isÿlr m%;sldr i|yd fhduq ùug bkaÈrdg yelshdj ;snqk;a" ujq l=fia isák wjidk udi lsysmh orejdf.a ðú;fha ;SrKd;aul ld,hla ksid m%;sldr mud lrkakg weh .; ;SrKh orejdg hym;la' tfy;a thska jQfha ðj;a ùug wehg ;snq wjia;dj wysñ ùuhs'

ore Wm;ska i;shlg miqj fojk jrg m%;sldr i|yd fhduqjkúg ms<sldj iqjl< fkdyels ;rug j¾Okh ù ;snqKd'

;ukag Ôj;aùug we;s flá ld,h ;u mjq,g yels Wmßufhka u wdorh §ug fhdod.;a bkaÈrd" frday,a.;j isák úg mjd ;u wdor”hhka fjkqfjka hq;=lï bgql<d'

fï l;dj n%s;dkHfha dailymail mqj;am; jd¾;d lr ;snqfKa ks¾NS;nfõ iy wdorfha l;djla f,ighs'

wef.a wjika lghq;= fjkqfjka l;dkdhl lre chiQßh uy;d  we;=¿ mjqf,a wh tx.,ka;h n,d msg;aj f.dia ;sfnkjd'

wef.a wjika lghq;= wef.au b,a,u msg tx.,ka;fha flkaÜys nDï,s .ïudkfha wef.a ksjfiau isÿ lsÍug kshñ;hs'

bkaÈrd ;u mjq,g yd ieñhdg oelajQ wdorh fl;rï wd;aud¾:fhka f;dro hkak oelafjk" weh úiska wef.a ieñhd wu;d  isÿl< m%ldYhla  dailymail mqj;am; jd¾;d lr ;snqKd'

uu .shdg miafi Thd wdfhu;a wdof¾ fydhd.kak' yenehs uu jf.au wfma nnd,g wdof¾ lrk flfklaf.ka…'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY