Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fkdjeïn¾ ui 03 jk Èkg fh§ we;s ud¾. wk;=rej,g ,laj úm;g m;ajQjka ieuÍfï f,dal Èkhg iu.dój 2016 fkdjeïn¾ ui 15 isg 18 jk Èk olajd wk;=re ksjdrKh ms<sno cd;sl i;shla C%shd;aul lsÍug fi!LH wud;HdxYfha wk;=re je<elaùu ms<sn| flakao%Sh tallh jk fndafkdjk frda. wxYh úiska ;SrKh lr we;'

ta wkqj wo mdi,a iy fmrmdi,a iqrlaIs; Èkh f,i o" fyg ^16& jk od rdcldÍ ia:dk iqrlaIs;;d Èkh f,i o" ^17& jk od .Dyia: wdrlaIs;;d Èkh f,i o" ^18& jksod ud¾. iqrlaIs;;d Èkh f,i o fjka lr ;sfí' fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;H fodia;r rdð; fiakdr;ak uy;df.a Wmfoia u; fuu jevigyk l%shd;aul fõ'


Loading...
j¾;udkfha Èklg ud¾. wk;=re 06 la 08 la ixLHdjla isÿ fõ' fuu i;sh ;=, § uyck;dj oekqj;a lsÍu" wk;=re isÿùfï wjodkula we;s ia:dk mÍlaId lsÍu" bÈßfha § wk;=re we;sùfï wjodku wju lsÍu i|yd flá ld,Sk" uOH ld,Sk iy Ⱦ> ld,Sk C%shdud¾. .ekSug;a wfmalaId flf¾'

Y‍%S ,xldj ;=< yÈis wk;=re ksid mSvdjg m;ajk iy ñhhk ixLHdj Èfkka Èk jeäfjñka mj;S' fï ksid jd¾Islj ñ,shkla muK mqoa.,hskag frday,aj, fkajdisl m‍%;sldr .ekSug isÿfõ' udrl iy oreKq .Kfha wk;=rej,g m‍%Odk;u fya;=j jkafka ud¾. wk;=reh' jd¾Islj ud¾. wk;=re ksid mqoa.,hska 37"000 lg wêl m‍%udKhla úm;g m;ajk w;r" ta fya;=fjka jd¾Islj 2500 lf.a muK ðú; wysñ fõ' 2016 j¾Ih jk úg fuu urK ixLHdj 2"800 lska muK j¾Okh ù we;'

óg wu;rj fndfyda msßila Ⱦ>ld,Sk wdndê; ;;a;ajhg m;a fõ' tu mqoa.,hskag m‍%;sldr lsÍug iy mqkre;a:dmkhg o rchg wêl úhoula oeÍug isÿfõ' ud¾. wk;=rej,g f.dÿrejkakka w;r nyq;rhla wjqreÿ 15)40 w;r jhia ldKavfha msßia jk w;r" Tjqka rfÜ M,odhS ksIamdol lKavdhug wh;a mqoa.,hska fõ' fuu ;;a;ajh rfÜ wd¾Òlhg o n,mEula t,a, lrkq ,nhs'

2016 j¾Ifha uq,a udi 06 ;=< § uQ,sl frday,a iy by< uÜfgñ frday,a j,ska ,nd.;a yÈis wk;=rej,g wod, o;a; j,g wkqj wk;=rej,g f.dÿrejQjka ms<sn| ia;‍%S mqreI wkqmd;h 1•2 ls' ^ishhg 34 la ia;‍%S ishhg 66 mqreI& jd¾;d lrk ,o ishÆu wk;=rej,g wkqj i;a;aj imdlEï ishhg 29'9 ls' m‍%jdyk wk;=re ^ud¾. wk;=re ÿïßh wk;=re iy c,fha m‍%jdyk wk;=re& ishhg 17'6 ls' jeáï ishhg 16'9 ls' lemSï iy wekSï ishhg 11'1 ls'

tfukau wk;=re fya;=fjka jd¾;d jQ urK foi ne,Sfï § m‍%jdyk wk;=re fya;=fjka ishhg 29 la o" jeáï fya;=fjka ishhg 09 la o" úIùï fya;=fjka ishhg 09 la o" ishÈú ydkslr .ekSï fya;=fjka ishhg 09 la o" iajNdúl nf,ú. ksid ishhg 08 la iy Èfha .s,Sï fya;=fjka ishhg 06 la jYfhka jd¾;d fõ'

Y‍%S ,xld fmd,Sisfha jd¾;dj,g wkqj 2016'01'01 isg 2016'09'03 olajd isÿ jQ ud¾. wk;=re foi ne,Sfï È ur”h wk;=re 2019 la o" nrm;, wk;=re 6142 la o" iq¿ wk;=re 11"132 la o" foam, yeks 10"266 la o" ta wkqj uq¿ wk;=re 29630 la iy isÿj we;s urK ixLHdj 2207 ls'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY