BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

පණ්ඩිත් අමරදේව ශූරීන් තැනූ මාලදිවයින් ජාතික ගීය මෙන්න

Bfha Èú uf.ka iuq.kakd úg 88 jeks úfhys miq jQ mKaä;a ví,sõ' ã' wurfoaj YQÍka fuf,djg ìys jq‍fKa 1927 jif¾ foieïn¾ ui 5 jeks od'foaYSh fukau úfoaYSh iïudk o ,enQ wurfoaj YQÍka furg ix.S; lafIa;%hg isÿ l< fufyh ñ, l< fkdyelshs' ud,Èjhska rdcHhfha cd;sl .Sh ks¾udKh lf<a o mKaä;a wurfoaj YQÍka ùu iqúfYaIS jkjd'

1972 jif¾ § t,sifn;a uy /ðk úiska isÿ l< wdrdOkhla mßÈ wurfoaj YQÍka trg cd;sl .Sfhys ;kq ks¾udKh iy ix.S; wOHlaIKh isÿ l<d'

t;=ud úiska ks¾udKh l< ud,Èjhska cd;sl .Sh my;ska


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.