Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

miq.sh jif¾ ^2015& fkdjeïn¾ ui 13 jeksod olajdu iuqo%Sh wdrlaIK lghq;= j,ska kS;súfrdaëj wêl ,dn bmehQ wejka.dâ ueßghsï i¾úiia iud.fuka tu lghq;a; mjrd .;a Y%S ,xld kdúl yuqodj fuu jif¾ ^2016& fkdjeïn¾ 13 olajd ld,h ;=< remsh,a fldaá 233lg wêl wdodhula rch fj; Wmhd §ug iu;aj we;s nj jd¾;d fõ'

fuu uqo, iDcqju rcfha taldnoaO wruqo, fj; ner lsÍugo kdúl yuqodj lghq;= lr we;s w;r keõ jdr 6"646 lska  fuu uqo, Wmhd we;'

wejka.dâ iud.u yd meje;s .súiqu wj,x.= ùu;a iu. fj<o fk!ldj,g wdrlaIdj iemhSu iy fj<o fk!ldj,g wdrlaIdj iemhSu ioyd wdrlaIl iud.ï fj; fiajd iemhSu" ffu;%Smd, isßfiak ckm;sjrhd ksl=;a l< úfYaI ksfhda.hlska kdúl yuqodj fj; mejeßK'

iuqo%Sh wdrlaIK fiajd iemehSu wrnhd kdúl yuqodfõ m‍%Odk j.lSu jkafka ihqf¾ hd;‍%d lrk fj<o fk!ldj, wdrlaIl lghq;= ioyd .sks wú iy m;frdï ,nd §uh'

kdúl yuqod iuqo%Sh wdrlaIK fiajd iemefhk m‍%Odk uOHia:dk f,i .d,a, yd fld<U l%shd;aul w;r tu uOHia:dkhka ys wú wdhqO ,nd .ekSu" rojd .ekSu iy ksl=;a lsÍu;a" foaYSh yd úfoaYSh wdrlaIl lKavdhï ioyd wdrlaIl fiajd iemehSu;a isÿfõ'

fuu l%ujfõohu furg uQ,sl kS;s mjd W,a,x>Kh lrñka ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaIf.a iy wdrlaIl wud;hdxYfha ysgmq w;sf¾l f,alï ouhka;s chr;akf.a kS;s úfrdaë ueÈy;aùfuka ksYaIxl fiakdêm;sf.a wêm;s;ajfhka hq;a wejka.dâ iud.u úiska isÿ lrf.k .sh w;r fï jkúg Tjqkag tfrysj w,a,ia fyda ¥IK fpdaokd úu¾Yk fldñiu úiska wêlrKh yuqfõ kvq mjrd ;sfí'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY