BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ශිවගීතා ප්‍රභාකරන් අත්අඩංගුවට

.Ksld ksjdihla mj;ajdf.k hdfï fpdaokdj u; uvl<mqj ysgmq k.rdêm;s Ysj.S;d m%Ndlrka w;awvx.=jg f.k ;sfí'

fmd,sia uQ,ia:dkh i|yka lf<a uvl<mqj - ;%Sl=Kdu,h ud¾.fha msysgd we;s ysgmq k.rdêm;sjßhg wh;a ksjil fuu .Ksld ksjdih mj;ajdf.k f.dia we;s njhs'

ta wkqj fï iïnkaOfhka ,enqKq f;dr;=rlg wkqj uvl<mqj fmd,Sish úiska wod< ksji mÍlaId lr ;sfí'

tys§ uvl<mqj ysgmq k.rdêm;sksh iu. ;j;a ldka;djka fofofkl= iy l<ukdlre f,i lghq;= l< mqoa.,fhl= w;awvx.=jg f.k we;s nj fmd,sia uQ,ia:dkh i|yka lf<ah'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.