BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

සෙල්ෆියක් ගන්න ගිහින් ඕමානයේ උල්පතකට වැටි ලාංකික සිසුවියන් දෙදෙනෙකු නොඑන්නම යයි ?

Y%S ,dxlsl isiqúhka fofofkla ´udkfha§ ðú;laIhg m;a jQ mqj;la jd¾;d fjkjd' ´udkfha Garziz W,am; <Õ ;ud fïl fj,d ;sfhkafka'

fï isiqúhka fofokd iy thd,f.a mjqf,a wh úfkdao pdßldjla weú,a,d ;sfhkjd Garziz c, W,am; n,kak'


wdrxÑh ud¾. lshkafka yji 6'00g ú;r fï isiqúhka ta W,am; .djgu .syska fi,a*s PdhdrEmhla .kak'

fï wjia:dfõ tl isiqúhla ll=< ,siai,d jefgkak .syska' t;fldgu wks;a isiqúh wfk;a flkdj jefgkak fkd§ w;ska w,a,.kak yokfldgu fokaku ,siai,d W,amf;a .eUqreu ;ekg jeá,d'

f,dl= wr.,hlska miqj fï fokakj f.dvg .;a;;a frday,g wrf.k hkfldg;a fokaku ñh .syska'

fï úÈhg wjdikdjka; urKhlg ,lajqfKa rejks fv,air fyar;a iurùr iy Zainab lshk isiqúhhs'

´udkfha i,d,d lshfka m%foaYfha ;ud fï whf.a mÈxÑh' fofokdu Y%S ,dxlslfhda'

fï whj okak {d;sfhla oud ;snq f*ianqla igykla'« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.