BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ටයිටැනික් නැවේ භාණ්ඩ 200ක් වෙන්දේසියේ්

f,dj m‍%lg ghsgeksla fk!ldjg wh;a NdKav 200 lg jeä m‍%udKhla bÈßfha § fjkafoais lsÍfï iQodkula we;ehs úfoia jd¾;d mjikjd' 1912 j¾Ifha § uqyqÿn;a jQ fuu fk!ldfõ ;sî fidhd.;a ,sms f,aLk" fjk;a o%jH iy leìkÜgqjl h;=rla o fjkafoais lsÍug kshñ; njhs î î iS f,dal fiajh jd¾;d lf<a' ^titanic&

th ghsgeksla fk!ldfõ fiajh l< fiajlfhl=g wh;a tlla njhs mejfikafka' fuu fiajlhd fk!ldj uqyqÿn;a jQ wjia:dfõ § Ôú; /ila fírd .ekSug odhl ù we;s nj o i|yka'

ta wkqj tu fm!rdKsl h;=f¾ wju ,kaiqj mjqï mkiaoyig wêl jkq we;s njhs úfoia mqj;a fiajd mjikafka'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.