BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

කවීෂාගේ 'අවසන් කටයුතුවලට' පියුමි හංසමාලි නෑ !

mshqñ yxiud,s fï jkúg uef,aishdjg f.dia isákjd'

ta ñisia‌ fkdfn,a la‌ùka 2016 ;r.dj,sh i|ydhs'


ish fyd|u ñ;=ßhl jk lùId wfhaIdks ßh wk;=rlg ,laj ðú;fhka iuq.;a;o wehg fuu ;r.dj,shg tlaùug isÿjqKd'

fuu ;r.fha wjika ;r.h 21 jeksod meje;aùug kshñ; w;r lùIdf.a wjika lghq;= i|yd iyNd.sùfï wjia:dj wehg wysñ jkq we;s njhs mejfikafka'

rgj,a ;syl muK msßila óg tlajk w;r wvqu jhfia ^wjqreÿ úisy;f¾& wïud flfkl=g isákafka ;uka muKla njhs weh i|yka lr we;af;a'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.