Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

miq.sh iufha Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï kdhl wekacf,da ue;sõia yg t,a,jQ we;eï fpdaokd ms<sn| ysgmq kdhl ufya, chj¾Ok woyia olajd ;sfnkjd'

ta îîish fiajh iu. tlajQ idlÉPdjl§'


Tyq tys§ mjid ;snqfKa wekacf,da b,lal fldgf.k isÿj mokï úrys; fpdaok nqoaêu;a l%slÜ f,da,Ska m%;slafIam lrkq we;s njhs'idOdrK úfõPk t,a, lsÍu ms<sn| ;udf.a lsisÿ úreoaO;ajhla fkdue;s nj;a mokï úrys; fpdaokdt,a, lsÍu ms<sn| tlÕ úh fkdyels nj;a Tyq mjid ;sfnkjd'

—´kEu l%Svlfhl=g úfõpk t,a, fjkjd' wmsg;a ;snqKd" kuq;a ta úfõpk ;¾ldkql+, fjkak wjYHhs' we;eï úfõpk olsk úg ug ys;=Kd tajd álla mqoa.,sl úfõpk lsh,d' tjeks úfõpk isÿ lsÍu widOdrKhs'˜

—ta úfõpk fldfykao tkafka" fld;kskao wdrïN fjkafka lsh,;a ug m%Yakhla ;sfhkjd' Tyqf.a wd.u' Tyq wdfõ fldfyduo@" tajd .ek wdmq úfõpk' uu ,xldj fjkqfjka wjqreÿ myf<djlg jvd l%Svd l<d' l%Svlhd flfykao tkafka fudk wd.fïo" cd;sfhao lsh,d wmg m%Yakhla jqfka keye wms Tlafldu Y%S ,dxlslfhda"˜‍

ue;sõia lf;da,sl l%Svlhkag jeämqr wjia:dj ,ndfok nj fndfyda fokd fpdaokd t,a,fldg ;snqKd'

l%slÜ f;aÍï lñgqfõ ;SrK ms<sn| ke.=Kq mekhl§ Tyq lshd isáfha fï jk úg iudc udOH yryd f;aÍï lñgq idudðlhka ñ,shkhla muK ìys ù we;s njhs'

—ta yefudau ikikak .sfhd;a uu ys;kafka keye ,xldfõ l%slÜj,g yß fohla fjhs lsh,d' fudlo yefudagu ;ud wdi lrk l%Svlfhda bkakjd˜

f;aÍï lñgqfjka hï w;miqùï jqj;a tajd is;du;d lrk tajd fkdjk nj ufya, i|yka l<d

—w;ayod ne,Sï ;=,ska ;uhs wms jerÈ yod .kak ´fka' fkdkj;ajd tlu je/oao isÿ lrkjd kï ;uhs m%Yakhla ;sfhkafka' kuq;a ta i|yd hï lsis ld,mßÉfþohla Èh hq;=hs" úfYaIfhka ;reK l%Svlhkag"˜

—yefudagu f,aishs f.or mqgqfõ jdä fj,d wrl lrkak ;sínd fïl lrkak ;sín lsh, lshkak' fï iEu fohlau nqoaêu;aj n,, ;SrK .kak ´fka'˜

mQ¾K ld,Sk l%slÜ mqyqKqlrefjl= f,i lghq;= lsÍug ;uka iqodkï fkdue;s nj i|yka l< ufya, chj¾Ok Y%S ,xld lKavdhu fyda fjk;a ´kEu lKavdhula flá ld,Skj ;u Wmfoia n,dfmdfrd;a;= jkafka kï Bg odhl;ajh ,nd §ug iqodkï njhs lshd isáfha'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY