BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

පොලීසියේ 2කට පහරදීම ගැන කණ්ඩායම් 5ක් පරීක්ෂණ අරඹයි

hdmkh pqkakdlïys fj<ie,la wi,§ B‍fha ^23& fmd,sia nqoaê wxY ks,OdÍka fofofkl=g myr ÿka msßi fidhd fï jkúg fmd,sia lKavdhï 05 la úiska úfYaI mßlaIKhla wdrïN fldg we;s nj pqkakdlï fmd,Sish m%ldY lrhs'

wod< fmd,sia lKavdhï 05g wu;rj fmd,sia úfYaI ld¾h n,ldfha lKavdhula úiska ;j;a mßlaIKhla wdrïN fldg we;s njo pqkakdlï fmd,Sish i|yka lf<ah'

Bfha ÿkalï fj<|ie,a j,ska lmamï ,nd .kakd mqoa.,hska 06 fofkl= iu. we;s jQ .egqulska fmd,sia ks,OdÍka fofokd ;=jd, ,nd frday,a .; l< w;r wod, lmamïflrejka úiska m%ydrh t,a, fldg m,d f.dia we;af;a wxl ;yvq fkdue;s h;=re meÈ j,ska njg fï jk úg lreKq wkdjrKh ù we;'

wod< isÿùfuka ;=jd, ,enQ fmd,sia ierhka kjr;ak iy fmd,sia fldia;dm,a fyar;a hk nqoaê wxY fmd,sia ks,OdÍka fofokd ;=jd, ,nd frdy,a .; l< w;r Tjqkaf.a ;;a;ajh nrm;, fkdjk njg frdy,a wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

PdhdrEm my;ska'


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.