Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

ikafâ ,Sv¾ mqj;amf;a l¾;D udOHfõ§" ,ika; úl%u;=x. uy;d >d;khg ,la lf<a fnda,aÜ .ka ^Bolt gun& kï iómfha isg i;=ka ueÍu i|yd fhdod .kakd úfYaI wdhqOhlska oehs mßlaIK wxY ;=< ielhla u;=j we;s nj jd¾;d fõ'

,ika; úl%u;=x. uy;df.a foayh kej; f.dvf.k mÍlaIK mj;ajkafka tu lreK ;yjqre lr .ekSug nj mejfia' 


ngysr rgj, .jhka ueÍu i|yd úfYaIfhka ks¾udKh lr we;ehs lshk fuu úfYaIs; ;=jlal=j ;=< m;frdï Ndú;hla ke;s w;r ta fjkqjg we;af;a b;d fõ.fhka ;=jlal=j ;=<ska t<shg kslaó kej; laI‚lj ;=jlal=j ;=<g hk WmlrKhls'

bka .jhdg laI‚l urKhla ysñfõ'

udOHfõ§ ,ika; úl%u;=x. uy;d >d;khg ,lajQfha w;a;säh wdo¾Y m%d:ñl úoHd,h bÈßmsg§ 2009 ckjdß 8 jeksodh'

tu >d;kh isÿ lrk wjia:dfõ§ h;=re meÈj,ska wdhqO ikakoaOj meñ‚ >d;lhka Tyqf.a fudag¾ r:h wjysr lr kj;ajd tu >d;kh isÿ lr ;sì‚'

>d;khg fmr ,ika; úl%u;=x. uy;d wiqkaf.k isá me;af;a me;s ùÿrej wdhqOj,ska myr§ lvd ì| tu >d;kh isÿlr ;snq‚'

>d;k wúh Tyqf.a ysi iómhg t,a,lr tu >d;kh isÿlsÍug tfia me;s ùÿre lvd ì| oukakg we;s njg mÍlaIK lKavdhïj,g ielhla u;=j ;sfí'

fï wdldrfha jQ úfYaI wú lsysmhla miq.sh hqo iufha § Y%S ,xldjg f.kajd we;ehs oek.kakg ,efnk w;r tu wú Ndú; lrkq ,enqfha wdrlaIl wxYj, úfYaI lKavdhï úiska nj ;jÿrg;a jd¾;d fõ'

,ika; úl%u;=x. uy;df.a ysfia mej;s ;=jd,fha iajrEmh u; yd Tyq wjika fudfydf;a Y,Hl¾uhg Ndckh l< ffjoHjrhdf.a ksÍlaIK igyka wdÈh ksid fuu ielh u;=j we;ehs oek.kakg we;'

fï w;r l¿fndaú, frdayf,a tjl wêlrK ffjoH ks,Odßhd f,i lghq;= l< iqks,a l=udr uy;df.a yÈiais urK mÍlaIK jd¾;dj fjä je§ula ksid fuu urKh isÿù we;ehs i|yka lr we;s w;r ri mÍlaIK jd¾;dj iy Y,Hl¾uh isÿl< ffjoHjrhdf.a igyka fjä je§ul i,l=Kq ke;s nj i|yka lr ;sfí'

fuu >d;kh flf<il isÿù oehs mriamrhla fï ksid mek kÕsk nj mjiñka fuu >d;kh isÿù ;sfnk wdldrh ksjerÈj ;yjqre lr .ekSug kej; mYapd;a urK mÍlaIKhla meje;aùug ksfhda.hla ,ndfokak hehs l< b,a,Sula i,ld neÆ .,alsiai ufyaia;%d;a wêlrKh miq.sh 27 jeksod ,ika; úl%u;=x. uy;df.a foayh f.dv.ekSug wjir ,nd ÿkafkah'

ta wkqj f.dv.;a ,ika; úl%u;=x. uy;df.a foayh fï jkúg fld,U wêlrK ffjoH ks,OdÍ ld¾hd,h ;=<" fld<U m%Odk wêlrK ffjoH úfYaI{ wð;a f;kakfldaka uy;df.a m%Odk;ajfhka hq;a ffjoH uKav,hla úiska mÍlaIdlrñka we;s w;r ta ms<sn| jd¾;dj udihl muK ld,hlska ,nd fok njo oek.kakg we;'

- rdjh

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY