BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

අල්ලස් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පුටුවට ගිය අයට වුණ දේ

w,a,ia fyda ¥IK úu¾Yk fldñifï wOHlaI ckrd,a Oqrh oerE lsisÿ ks,Odßfhla uff;la ish fiajd ld,hu

tys /£ ke;s nj;a úúO m%Yak yd .egÆj,g uqyqK§ug isÿù Tjqkag bka bj;aùug isÿjQ nj;a fldñIka iNd f;dr;=re wkdjrKh lf<ah'


m%:u w,a,ia fldñIka iNdj 1994 jif¾ foieïn¾ 15 fjksod m;alsÍfuka miq fï jkúg fldñIka iNd 04la l%shd;aulù we;' j¾;udkfha l%shd;aul jkafka 05 jk fldñIka iNdjh' ta ld,h ;=< fiajh l< fk¿ï.uf.a" kS;sm;s fomd¾;fïka;=fõ w;sf¾l fid,sisg¾ ckrd,ajrfhla jQ ßhkais w¾il=,r;ak" mshfiak rKisxy" ,laIaó chúl%u" È,arelaIs vhia úl%uisxy hk miafokdg ish iïmQ¾K rdcldÍ ld,h ksu lsÍug fkdyelsù ;sfí'

fï w;r È,arelaIs úl%uisxy bl=;a i;sfha§ ish Oqrfhka bj;aùfuka miq ta fjkqjg jev ne,Sug ksfhdacH wOHlaIjßhla jk iqfka;%d chisxy ckdêm;sjrhd úiska m;alrkq ,eìh'

w,a,ia fldñifï b;sydih mqrd wOHlaI ckrd,ajre bj;aj .shúg jeä ld,hlau tu Oqrfha jev n,d we;af;a w;sf¾l wOHlaI ckrd,ajreka iy jßhka nj fldñifï f;dr;=re wkdjrKh lf<ah'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.