BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ලංකාවේ නම ජාත්‍යන්තරයේදී කැත කළ අයෙක්

Y%S ,xldfõ bmÿKq ;reKfhl= úfoia rgl§ lsisfjl=g;a fkdfofjks fjk jevla lr ;sfnkjd'

ta Tyqf.a ux., W;aijh w;sYH Wiia wldrhg mj;ajd we;s w;r ta i|yd uqo,a fidhd .ekSug wuq;= jevla lr we;s njhs jd¾;d jkafka'ux., W;aijh i|yd uqo,a ,nd f.k we;af;a ATM hka;% j,ska uqo,a fidrlï lsÍfuks'

Tyqf.a /lshdj ù we;af;a fm!oa.,sl wdh;khl weiqreï wxYfha /lshdjla jk w;r jirl jegqm hqfrda 16"000la jk ksid tu W;aijhg meñ‚ wh jvd;a mqÿu ù we;af;a fï ;rï w,xldr ux., W;aijhla .ekSug Tyqg uqo,a flfia ,nq‚o hkakhs'

wod< ;reKhd 25 yeúßÈ wfhla jk w;r Tyq w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.