BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

මටත් හැලප කන්න දීලා තනතුරක් දෙන්න හැදුවා’ – ගීතා කුමාරසිංහ

ug;a ye,m lkak §,d ;k;=rla fokak l;d flrejd'ta;a uguf.a ck;dj;a" uyskao uy;a;hdf.a kdhl;ajh;a ta ;k;=re j,g jvd jákjd' wo fï rfÜ 90]la ck;dj wdorh lrkafka;a" b,a,kafka;a" uyskao uy;a;hdjhs' uyskao uy;a;hd ckdêm;s lrjk igkg odhl jk yeu flfklau fï rfÜ ùrfhla" ke;akï ùrjßhla fjkjd” hehs .dÆ Èid uka;%SkS .S;d l=udrisxy uy;añh fnkaf;dg§ mejiqjdh'fnkaf;dg iuqmldr ukaÈrfha§ bl=;aod ^23& meje;s taldnoaO úmlaIfha uyck yuqjla wu;ñka tu woyia oelajQ l=udrisxy uy;añh fufiao lSjdh'

“wo taldnoaO úmlaIfha isák uka;%Sjre 51 fokdgu jf.a fudlla yß kvqjla od,d'wms jeämqr bkafka Widúhl" fmd,Sishl" ke;skï t*a iS whs ã tfla' Tjqka iu. tl;= fjkjd kï fï kvq fudl=;a keye' hQ weka msh;a tlal tl;= fj,d fï rgg uyd úkdYhla lrk wh ;uhs wmg;a Tjqka iu. tl;= jkak lshkafka'”
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.