BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

එක්නැළිගොඩ ඝාතන සිද්ධියේ බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් 2කට මාස 14ට පසුව ඇපදෙයි

udOHfõ§ m%.S;a tlake,sf.dv uy;d w;=reokaùfï isoaêhg wod<j udi 14 l ld,hla ßudkaâNdrfha isá ielldr yuqod nqoaê wxY ks,OdÍka fofokd remsh,a ,laI 15 l uqo,a wem yd ,laI 30 ne.ska jQ YÍr wem folla u; uqodyßk f,i wúiaidfõ,a, uydêlrK úksiqre wu,a ;s,lr;ak uy;d wo ^24od& ksfhda. lf<ah'

fuf,i wem kshu flrefKa m<uq jeks ielldr hqo yuqod nqoaê n<ldfha Æ;skka l¾k,a Yïñ w¾cqk l=udrr;ak yd ;=kajeks iellre jk udKav,sl ierhka rdcmlaI uqÈhkafia,df.a m%shka; l=udr rdcmlaI fyj;a kdoka hk fofokdgh'

iellrejkaf.a úfoia .uka ;ykï l< wêlrKh iEu bre Èklu wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ fmkS isák f,io Tjqkag kshu lf<ah'

idlaIslrejkag n,mEï lsÍfuka je<lS isák f,i;a" fuu kvqjg wod< úu¾Ykj,g iydh Èh hq;= njg;a i|yka lrñka ielrejkag oeäf,i wjjdo flßKs'

Tjqka /msh,a ñ,shk 1'5l uqo,a wem u; uqod yeÍug uydêlrKh ksfhda. l<o Tjqkag wod< uqo, fidhd .ekSug fkdyelsùu ksid Tjqka h<s ßudkaâ nkaOkd.dr.;lr we;s njo fï w;r jd¾;d fõ'

fuu isoaêfha y;rjeks ielldr idcka fïc¾ úkS m%shka; ä,kacka Wmfiak fyj;a iqf¾Ia" miajeks ielldr fldam%,a tia'tï'rùkao% rEmfiak fyj;a rxð hk whf.a wem whÿïm;a ms<sn| i,ld ne,Su fkdjeïn¾ 08 jeksod isÿ lsßug kshñ;h'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.