BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

රන්වීර්, දීපිකා නැවතත් වෙන්වෙලාද ?

j¾;udkfha fnd,sjqvfha ckm%sh;u fmïj;=ka hqj< f,i kïj we;s rkaù¾ isx yd ÈmSld mÿfldaka ^ Ranveer singh and deepika padukone & fofokd úril jQ mqj;la z,hs*a T*a fnd,sjqâZ fjí wvúh jd¾;d lrkjd'

fudjqka fofokd fufia úril ùug fya;=j l=ulao hkak ;ju;a ksYaÑ; meyeÈ,s fkdjk w;r" ks, fkd,;a jd¾;d i|yka fldg we;af;a rkaù¾" ish w¨‍;au Ñ;%mgh jq zfímSlaf¾Z ys rx.kfhka odhl jk jdks lmQ¾ iu.ska ryia fma%u iïnkaOhla mej;Su fuf,i Tjqka fofokdf.a fjkaùug fya;=j ù we;s nj i|yka'

óg fmro Tjqka fofokd ish fma%u iïnkaOh kj;d oeuQ njg f;dr;=re jd¾;d jqjo miqj Tjqka fofokd kej;;a tlaj ;snqKd' ta ksidfjka fuu mqj;o fndfyda msßila u; m< lr isákafka rkaù¾ isxf.a w¨‍;au Ñ;%mgh jq zfímSlaf¾Z i|yd fma%laIl wjOdkh Èkd .ekSu wruq‚ka isÿ lrkakla njhs'


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.