Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

.d,a, ëjr jrdfhka myq.sh udfia 27 jeksod ^2016-09-27& od bIdka mq;d kï nyqÈk hd;%dfjka ëjrhka fofkl= /lshdjg .shd'

thd,d ëjr /lshdfõ ksr; fj,d bkak fldg myq.sh 8 jeksod ^2016-10-08& fndaÜgq folla tlsfkl .eá,d'

ta wk;=ßka tla ëjrhl= ;=jd, ,nd tÈku ñh.shd'

fï wk;=r jqfka fndaÜgq folla tlg tl;=ù udÆ w,a,ñka bkak w;r;=rhs'

fï wk;=r iïnkaOfhka .d,a, jrdhg yd yïnkaf;dg jrdhg yd ish¨‍u jrdhkaj,g f¾äfhda ix{d u.ska okajd ;snqKd'

okaj,d ;sfhkafka .d,a, uyfudaor ishn,d.yj;a; mÈxÑ újdyl tlao/ msfhla jk 21 yeúßÈ bIdka uxPq, ñh.shd lsh,hs'

urKh .ek f;dr;=re ,eîu;a iu.u ksjeishka u!;foayh .d,a, jrdhg f.k tk f;la wjux.,H Wiajhg fgka mqgq .id urK oekaùïo ilia lr iqodkï fj,d ;sfhkafka myq.sh 8 jeksod boka'

fï urKh .ek oeäj lïmkhg m;ajqk ish¨‍u ys;j;=kao ksjig weú;a ysáhd'

fldfydu jqk;a u!;foayh /.;a fndaÜgqj iy wk;=rg ,lajQ wks;a fndaÜgqj Bfha ^10& ? .d,a, jrdhg meñfKk wjia:dfõ§ wdmyq Px.u ÿrl:khlska okaj,d ;sfhkjd wms ;j állska .d,a,g tkjd lsh,d'

ta fj,dfõ bIdkaf.a ys;j;l= úui,d ;sfhkjd bIdkaf.a foayfha ;;a;ajh fldfyduo lsh,d'

ta fj,dfõ ;uhs fndaÜgqfõ wh mqÿufj,d lsh,d ;sfhkafka —bIdka ue/fka kE thd fndaÜgqfõ bkakjd fjk flfkla ue/fka ˜ lsh,d lshmq ksid'

t;fldg ;uhs .ïuqkg yeu fohlau f;aß.d ;sfhkafka'

Bg miafia jydu u<f.or ysgmq whg fï .ek okaj,d wjux.,H Wiaijh bj;alr,d'

fldfydu yß fï wk;=ßka ñh.sys,a,d ;sfhkafka uyfudaor ishn,d.yj;af;au mÈxÑ wújdyl 22 yeúßÈ iý;a uÿixlhs'

ñh.sh ið;af.a f.j,a ;sfhkafk;a bIdkaf.a ksji wi,uhs'

fï fofokdu tlg ëjr /lshdjg hk fydou ñ;=rka fofofkla'

wjidkfhaÈ bIdkaf.a f.or iúlr,d ;snqkq fgka mqgq iý;a f.or .syska .id ;sfhkafka Bg miqjhs'

fldfydu jqk;a wo ^11& w¨‍hu bo,d fofokdf.au ys;j;=ka .d,a, ëjr jrdhg weú;a ysáfha fï isoaêh weiafoflka oel.ekSughs'

ta wkqj wo ^11& Wfoa 7g ú;r fndaÜgq folu u!;foayh;a tlal .d,a, jrdhg wdjd'

ish,a, jgyd .;a mqoa.,hska kdúl yuqodjg yd ëjr n,Odßkag fpdaokd lrkak mgka .;a;d'

fkdue/kq flfklaf.a wju.=,la .ekSug isÿùu .ek;a .ïuq ;ukaf.a lK.dgqj .ek ta fj,dfõ m,l<d'

fndaÜgq j, we;s f¾âfhda ix{d wmeyeÈ,s jqjo fkaú tfla tjd meyeÈ,s njo Tjqka kslkaj;a fydhd fkdneÆ njo u!; foayh f.dvg f.k taug j;a lsisu ueÈy;a jqfk ke;s njo ëjrhka tl;=ù foayh f.dv .ksñka fpdaokd l<d'

fï isÿùu .ek .d,a, jrdh fmd,Sish mÍlaIK mj;ajk w;r ufyaia;%d;a mÍlaIKh lsÍug kshñ;hs'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY