BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

ජනතා කලකිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට භයානකයි - ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය

wdKavql%u jHjia:djla hkq ck;dj iy rdcHh w;r we;s .súiquh' th we;s úh hq;af;a ck;d wfmalaId mokï lrf.k ñila rdcHfha yqÿ w;a;fkdau;sl f,i fkdfõ' furgg wod<j w¨‍‍;a jHjia:djla ks¾udKh lsÍu iïnkaO ldrKfha § uyck woyia úuiSfï lñgqj kñka §mjHdma; ld¾hhla wdrïN jQfha ta woyi we;sjh' tu lñgqj furg Èia;%slal 25l ck;d woyia iy fhdackd" wfmalaId f.dkqlr tys wjika ,shú,a, fï jk úg j.lsjhq;= md¾Yaj fj; ,nd § wjikah' fï" tu lñgqfõ ;SrKd;aul ld¾hhla bgq l< wdpd¾h yßks wuriQßh iuÕ isÿ l< l;d nyhs'


● w¨‍‍;a jHjia:djla fjkqfjka Tn,d rg jgd .ukla .shd' ta .ufka § w¨‍‍;a jHjia:djla fjkqfjka ck;dj w;r we;s Wkkaÿj fudk jf.ao lshk ;ekska wms fï l;dny wdrïN lruq@

we;a;gu wmsg ;snqfKa iSñ; ld,hla' kuq;a iuia;hla f,i lshkak mq¿jka" ñksiaiq fï flfrys f,dl= Wkkaÿjlska iy Wjukdjlska hq;=j lghq;= l<d lsh,d' uq,ska wms fj; ck;dj tafï wvqjla ;snqKd' úfYaIfhka fld<U' m<uq wjia:dfõ § iyNd.S;aj wvqjla ;snqKd' kuq;a kj jHjia:dj fjkqfjka ck;d woyia .ekSug rg jgd hdu ms<sn| udOH yryd ie,lsh hq;= m%pdrhla ,enqKd' ux ys;kafk ta yryd ñksiaiq f.dvla wms fj; taug n,mEjd' t;ek b|,d wms wfkl=;a Èia;%slal fj; hkfldg b;du fyd| uyck iyNd.s;ajhla ;snqKd' we;a;gu wms fld<U yer Èjhsfka wfkla Èia;%slalj,g ojia foll jf.a ld,hla ;uhs fjka lf<a' t;k § jqK;a wms oelmq fohla ;uhs ñksiaiq fhdackd bÈßm;a lsÍug wu;rj ta wm isá ld,h ;=< tys /£ isàu' th b;du jeo.;a'

● ldka;d iyNd.S;ajh fudk jf.a uÜgulo ;snqfKa@

uq,ska fmdä wvqjla ;snqKd' kuq;a l,a.; ùu;a tlal wmg oekqK fohla ;uhs ldka;djka ;ksj bÈßm;a fjkjdg jvd ixúOdk jYfhka wm iuÕ iïnkaO jqK njla' wju jYfhka ixúOdk folla j;a wms .sh iEu ;ekl§u mdfya wm iuÕ iïnkaO jqKd' ta w;ska Tjqka wm iuÕ il%Shj iïnkaO jqKd lshkak mq¿jka'

● kj jHjia:djla fjkqfjka ck;d woyia úuiSfï § ta fjkqfjka Tjqka ;=< jQ iQodku .ek l;d lf<d;a@

úúOdldrfha ldrKd uq,a lrf.k ck;dj wm fj; woyia iy fhdackd bÈßm;a lrkak tl;= jqKd' iuyr wh weú;a ;snqKd ta jHjia:dj .ek f.dvla ÿrg yodr,d fï fï fjkialï isÿ úh hq;=hs lsh,d fhdackd lrkakhs' ta w;r isá iuyre ;ukaf.a fhdackdj,g wod<j ilia l< jHjia:d j.ka;s mjd ,sÅ;j ,nd ÿkakd' ug fyd|g u;lhs iuyr wh wfma ;snqKq jHjia:d wOHhkh lr ;ukaf.a fhdackdjla f,i uq¿ jHjia:djlau jf.a ,shdf.k wdjd' Tjqkag fyd| oekqula ;snqKd' rfÜ .%dóh m%foaYj, § mjd wmg tjeks wh uqK.eiqKd'

tfy;a wm fj; meñ‚ nyq;rhla wh rdcH moaO;sh fj;ska hï hï widOdrKj,g ,la jqKq whhs' fmd,Sish fjkak mq¿jka' fjk;a rdcH wdh;k fj;ska úh yelshs' Tjqka widOdrKhg ,la fj,d' tfyu;a ke;akï Tjqkaf.a m%Yak úi| .kak yelshdjla ,eì,d kE' ta fjkqfjka msysgla m;d Tjqka oekg ta i|yd hkakg ;sfnk wdh;k" fldñiï fj; muKla fkfjhs foaYmd,k{hka <Õg mjd .syska' ta;a m%Yak úi¢,d kE' ta ;=< Tjqka meñ‚fha fï mj;sk iuia; l%uh .eku oeä l,lsÍfuka' Tjqka oekqj;aj ysáhd wyj,a wyj,a m%Yakhg wod<j úi÷ula ,efnkafk kE' fï mj;sk l%uh we;=f<a m%Yakh úi|.kak

neß nj Tjqkag f;areï .syska ;snqKd' t;fldg Tjqka wm fj; meñ‚fha ;ukag ffokslj n,mdk úfYaI m%Yak jHjia:djg oud fyda úi|d .kak ´k lshk wfmalaIdj fmroeß lrf.khs'

● ck;dj ta úÈyg f.k wd m%Yak fudkjo@

Tn okakjo ck;dj bÈßm;a l< fndfyda ldrKd ;=< ;snqfKa Tjqka tÈfkod uqyqK fok m%Yak mjd úi|d .kakg we;s ÿIalrNdjh moku ùuhs' ux WodyrK lsysmhla lshkakï" <ufhlaj mdi,lg oud .ekSu" hï rdcH wdh;khlg .shyu ;ukaf.a NdIdfjka ta ld¾hh lr .ekSfï ÿIalr;dj" ;j flfkl=g ;ukaf.a ia:dk udrej yß úÈyg isÿ lr .ekSug fkdyels ùu" Wiiaùï ksis f,i isÿ fkdùu" tlaflda ljqreyß n,jf;la ;ukaf.a bvu meyerf.k' wr ;eke;a;dg idOdrKh bIag fj,d kE' Tjqka ld,hla ;siafia fï m%Yakj,ska ñßls,d' Tjqkag úi÷ï ,eì,d kE' tfyu fj,d ;sfhkafk Tjqka fï m%Yak úi|d .ekSug yelsfjhs lshd is;k wdh;kj,g;a .sh w;r;=rhs' wkka; ld,hla ;siafia fï m%Yak fkdúi£u ;=< ck;dj ys;kjd fï l%uh ;jÿrg;a wms fjkqfjka jev lrkafka kE lsh,d' t;ek b|,u fjkia fjkak ´k lshk foa ;uhs t;fldg ck;djf.a m%;spdrj,ska fmkS hkafk'

● kj jHjia:djla hk jpkh weiQ ie‚ka wmg fndfydaúg wykak ,efnkafk —rg fn§u" fmd,sia yd bvï n,;," rfÜ iaffjÍ;ajh wjodkfï˜ jf.a l;d' ck;dj tjeks ldrKd .ek úfYaI wjOdkhla fhduq lf<a keoao@

we;a;gu ck;djg ;shk we;a; m%Yak ´jd fkdfjhs' kuq;a Tjqka foaYmd,k{hkaf.a l;d wid we;s ksid ta jf.a foaj,a l;d l< iuyr wjia:d ;snqKd' kuq;a ta whf.ka weyqfjd;a wehs Thd,d tfyu lshkafk lsh,d" Tjqkag lshkak ;rï úfYaI ldrKhl=;a kE' we;a;gu ñksiaiqkag fndfydu meyeÈ<sj Wjukd jqfKa idOdrKj Ôj;a úh yels l%uhla' th fi!LH iïnkaOj fjkak mq¿jka" wêlrKh iy kS;sh l%shd;aul fjk yeá iïnkaOj fjkak mq¿jka" wOHdmkh iïnkaOj fjkak mq¿jka ta ;=< Tjqkag wjYH jqfKa idOdrKhla'

we;a;gu fï jk úg mj;sk l%uh iïnkaOj Tjqkag ;snqfK oeä úfrdaOhla' iuia;hla jYfhka mj;sk foaYmd,k ixialD;sh .ek Tjqka l;d lf<a oeä wmq,lska" fõokdjlska iy l,lsÍulska' ta ldrKfha § W;=f¾o ol=fKao lsh,d fjkila ;snqfKau kE' Tjqka yeu fokdu lsõfõ fï l%uh uq¿ukskau fjkia fjkak ´k lsh,d' ta jf.au tu ldrKfha § n,h lshk foa ck;djg ;sìh hq;=hs lshk u;fha ;uhs Tjqka ysáfh' ug;a ÿl fld;ekj;a fï ldrKd l;d fkdfjk tl' wms bÈßm;a l< jd¾;dfõ fï ish,a, we;=<;a lr ;sfnkjd'

● rfÜ mj;sk foaYmd,k l%uh m%;sixialrKh lsÍu .ek fmdÿfõ ñksiaiq l;d lf<a fudkjo@

ta ldrKfha § ck;dj lshQ l;d weyqfjd;a t;ek § meyeÈ,sj fyd| lfka mdrla ;uhs ck;dj foaYmd,k{hkag t,a, lr,d ;sfhkafk' ux lshkafk tajd jHjia:djg odkak neß fjkak mq¿jka' kuq;a ck;djf.a ta l;d jeo.;a' ta wfmalaIdj msgqmi we;s ldrKd f;areï .ekSu jeo.;a fjkjd' ñksiaiq t;ek § lsõfõ foaYmd,khg taug wjYH wju wOHdmk iqÿiqlï .ek" bÈßm;aúh yels jdr .Kk .ek iSud ;sîu" hful= ck;d ksfhdað;fhla f,i m;a lsÍfuka wk;=rej Tyq ck;d wfmalaId bgq fkdlrkafka kï Tjqkaj kej; le|ùug ck;djg whs;shla ;sìh hq;=hs hkak" ta whg tfrysj wêlrK l%shdud¾. .ekSug bvla ;sîu" Tjqkag tfrysj fm;aiï fhduq lrkakg we;s wjia:dj' wkak ta jf.a foaj,a ;uhs ck;dj fhdackd lf<a'

ug u;lhs jrla tla mqoa.,fhla md¾,sfïka;=jg hkakg n,dfmdfrd;a;= jk foa foaYmd,k{hskag ta i|yd iqÿiqlï fmkaùu i|yd fmkS isg iu;a úh hq;= njg ks¾foaY l< mdGud,djla mjd ilialr bÈßm;a l<d' úfYaIfhkau Tjqkaf.a W.;alu .ek ck;djg .eg¨‍ we;s nj ta yryd fmkS .shd' ta ú;rla fkfjhs foaYmd,k mlaI wNHka;r m%cd;ka;%jdoh .ek jf.au mjq,a md,khg k;=ùu" wd.ñl ia:dk foaYmd,k lghq;=j,g fhdod .ekSu" mQcH mlaIh foaYmd,k lghq;= j,g ueÈy;aùu jf.a ldrKd iïnkaOj ck;dj w;r ;snqfKa úfrdaOdl,amhla'

fu;ek § foaYmd,kh lsÍug hful=g ;shk ksoyi iSud ùu wkqu; lrkak nEfk' kuq;a fu;ek § wms f;areï.kak ´k ldrKh ;uhs ñksiqka ;=< we;s l<lsÍu' ta jf.au fï l<lsÍu j¾Okh ùu m%cd;ka;%jdohg Nhdklhs' fudlo ñksiaiq mj;sk l%uh u; úYajdih fkd;enqjdg miqj t;ekska ta l<lsÍu hkafka m%cd;ka;%jdoh fj;' wkak t;fldg ;uhs ñksiaiq lshkak .kafk Pkao ;shkak tmd" jevla kE" fïjg W.;a msßia m;a lrkak lsh,d' 50]la md¾,sfïka;=j ;=< W.;a whg wdik fokak jf.a ldrKd /ila ñksiaiq lshkjd'

W.;a ñksiaiq n,h .;a;d lsh,d Tjqka fyd| md,khla f.kshhs lsh,d wms úYajdi lrkafka fldfyduo@ fu;ek § kej; j;djla fmkajkafka m%cd;ka;%jd§ l%uhlska fyd| ñksiaiq md,khg tkafk kE lsh,d úYajdihla ck;dj ;=< ;sîu iy tjeks úYajdihla ;yjqre ùu' wmsg;a fï jf.a fhdackd weú;a ;snqKd' fï ;;a;ajh wms nrm;<j .kak ´k ldrKhla' m%cd;ka;%jdoh .ek úYajdih ñksiaiqkag ke;s ùu jf.au wms oelmq fohla ;uhs m%cd;ka;%jdoh /l.kSu i|yd jk j.lSï ñksiqka Ndr fkd.ekSu' Tjqka ta fjkqjg ta lghq;a; lsishï fldñiulg fyda fjk;a wdh;khlg fokakhs woyia lrkafka'

oeka n,kak ta ldrKfha ;shk wjodku' ñksiaiq ;uhs Pkaoh yryd ksfhdað;hka m;a lrkafka' kuq;a Tjqka yßhg ta lghq;= isÿ fkdlrkjd kï l< hq;af;a ck;dj tjeks whg n,h fkd§ isàu' kuq;a ñksiaiq fu;ek § ta j.lSfuka bj;a fjkak yokjd' m%cd;ka;%jdoh /l.ekSug ñksiqkag ;sfnk whs;sh ta n,h iy j.lSu ñksiqkag yßhg oeks,;a kE' th;a wms oeä ie,ls,a,la fhduq l< hq;= lreKla lsh,hs ux ys;kafk'

● j;auka jHjia:dfõ 12 jHjia:dj ;=< lshfjkjd kS;sh bÈßfha ish,a,ka iudk nj' kuq;a m%dfhda.sl ;,h ;=< tys .eg¨‍ we;s nj fmfkkjd' kS;sh l%shd;aul ùu iy wêlrKh iajdëkj l%shd;aul ùu iïnkaOj ck;dj fudk jf.a woyilo bkafk@

wêlrKfha iajdëk;ajh .ek jf.au mj;sk iuyr wx. fjkia úh hq;= njg ck;dj fj;ska fhdackd bÈßm;a jqKd' iuyr wh fhdackd l<d uQ,sl whs;sjdislï iïnkaO fm;aiï úNd. lsÍu Èia;%sla uÜgfuka isÿ úh hq;= njg' wms wfma ,shú,a, ;=<g ta fhdackdj we;=<;a lr ;sfnkjd' ta jf.au ;uhs kS;s wdOdr óg jvd il%sh f,i ck;djg ;sìh hq;=hs hkak" kS;sfha iajdëk;ajh ;yjqre lsÍu fjkqfjka ixjrK iy ;=,k kshuh ksis f,i l%shd;aul jk miqìula ks¾udKh lr .ekSug wjYH ldrKd" we;=<;aj jeo.;a fhdackd ck;dj fj;ska m<jqKd' ta y~g lkafok úg wmsg f;areï .shd ck;dj w;r woyila ;sfnkjd kS;sh ;sfnkafk ;ukag hqla;sh bgqlsÍug fkfjhs" n,j;=kag msysg ùug lsh,d'

● wms fï bkafk Ôj;aùfï whs;sh jHjia:dfjka ;yjqre fkdjQ miqìul' kuq;a f,dalh ;=< uQ,sl ñksia whs;sjdislï iïnkaO lafIa;%h fndfyda m<,a fjñka ;sfnkjd' ck;dj fï iïnkaOj oelajQ woyia fudk jf.ao@

we;a;gu whs;sjdislï iïnkaOj fyd| wjfndaOhla jf.au jeo.;a fhdackd /ila ck;dj fj;ska m< jqKd' fndfyda fofkla wm yuqfõ fhdackd l<d Ôj;a ùfï whs;sh we;=<;aj wfma uQ,sl whs;sjdislï mßÉfþoh ;j;a mq¿,a úh hq;= njg' tfiau úúO lKavdhï wm yuqjg weú;a fï iïnkaOj fhdackd rdYshla bÈßm;a l<d' ldka;djka" <uqka" úfYaI wjYH;d we;s msßia" ,sx.sl wkkH;d iïnkaOj jeo.;a fhdackd ta w;r ;snqKd' wfma jd¾;dj ne¨‍‍fjd;a Tng fmfkhs uQ,sl whs;sjdislï iïnkaO mßÉfþoh ;uhs b;du;au È.= fj,d ;sfnkafka'

● fï jk úg wms udOH yryd iy rfÜ m%Odk Odrdfõ jdo újdo ;=< olskjd wfkldf.a fjkialï ord.ekSug iQodkï ke;s" wkkH;d u; Wia my;a fldg i,lk" wd.ñl cd;sl;aj fNao uQ,sl lr.;a jHdmdr iy tajdfha l%shdldÍ;ajhla' ìï uÜgfï ck;dj ;=< Bg wod< m%;spdr fudk jf.ao@

we;a;gu ux mqÿu jqK fohla fïl' ck;djg fï wh fujeks ldrKd fldg,d fmdjkak yeÿj;a ìïuÜgfï ck;dj w;r ta .ek wjOdkhla kE' Tjqkag Bg jvd m%Yak ;shkjd' ld,hla ;siafia tlu u;=rd we;s ksid ñksiaiq fï ldrKdj, § álla tyd fuyd jqK;a Tjqka iuÕ iómj ixjdohl ksr; jqKdu fmakjd ta whg Th lsisu fNaohla kE lshk tl' th i;=gqodhS ;;a;ajhla' we;a;gu wms fj; wd whf.ka f.dvla fj,djg cd;sl;aj wd.ñl fjkialï ord.kak neßj fhdackd bÈßm;a l< fndfyda fofkla idudkH ck;dj fkfjhs' W.;a lshkak mq¿jka jD;a;slhka ;uhs tjeks fhdackd bÈßm;a lf<a' Tjqka W;aidy lrkafk ;ukaf.a wkkH;dj tlsfkl jeä lr .ksñka úfYaI jrm%ido ,nd .ekSug' WodyrKhlska lsõfjd;a isxy, fjkjd' Bg miafi isxy, fn!oaO lsh,d th ;j;a úfYaI lr.kakjd' Bg miafi isxy, fn!oaO f.dú.u" isxy, fn!oaO lrdj Tkak Th jf.a ;uhs thd,f.a wfmalaId' Tjqka w;ßka iuyre bÈßm;a l< l;d YsIag iudchlg jákafk kE jf.au wmq, okjk iq¨‍hs'

Th w;r ;j;a msßia ysáhd ;uka mD;=.Sis wkkH;dj ksid widOdrKhlg ,la jk nj lshk' ;j;a cd;sl;aj w;r we;s fn§ï ksid ;ukaf.a cd;sl;ajfhka jf.au fmdÿfõ widOdrKhg ,la jQ nj lshk' ta jf.au m%dfoaYShj úúO widOdrKhkag ,la jQ wh' l=,h ksid wd§ f,i úúO fldgia mjd wmg weú;a Tjqkaf.a woyia iy fhdackd bÈßm;a l<d'

we;a;gu fmdÿ ck;djg wjYH ljqre ljqre;a iuÕ iyfhda.fhka Ôj;a ùu iy ;ukag widOdrKhla isÿ fkdjk jgmsgdjla ks¾udKh lr .ekSuhs'

● úúO ,sx.sl wkkH;d we;s whf.a whs;sjdislï iïnkaOj wfma rfÜ iuyr wh t<smsg l;d lsÍu mjd jrola f,i olskjd' fujeks ldrKd iïnkaOj ck;d m%;spdr fudk jf.a ;,hlo ;snqfKa@

Th foaYmd,k kdhlhka nj lshd.kakd whg ;uhs fï foaj,a ord.kak neß' ta ñi wfkla ck;djg fïjd f,dl= m%Yak fkfjhs' fï whf.a whs;sjdislï /l§u iy Tjqkao ukqIHhka nj ck;djg f;areï .ekaùu fldfy;au ÿIalr lghq;a;la fkfjhs'

● Th fudk l;d lsõj;a fldÉpr ÈhqKq fhdackd f.k wdj;a ljqreyß álla lE .ymq .uka ta fhdackd yl=<d .kakjd@ wvqu .dfka ck;dj ;=< Bg wod< ixjdohlaj;a u;= fjkak fokafka kE@

Tõ' ux t;ek § j.lSu mjrkafk fï md,kh fydnjk Woúhg' b;d fyd| ÈhqKq fhdackd ta úÈyg yl=,d .;hq;= keye' kuq;a wog;a th isÿfjñka mj;skjd' oeka n,kak wkd.ñl rdcHhla‌ .ek fhdackdj' tys ;sfhkafk fudkjo@ ck;dj ta .ek olajkafk fudkjf.a woyilao @ tjekakla wfma jf.a rglg .e<fmkjo@ fï lsisu fohla idlÉPd lrkafk ke;=j fhdackdj yl=,d .;a;d' tal wkqu; lrkak mq¿jka jevla fkfjhs'

● wms W;=re kef.kysr foig fhduq fjuq' ol=Kg idfmalaIj W;=f¾ ck;djf.ka ke.=Kq úfYaI fhdackd ;snqKo@ w¨‍‍;a jHjia:djla yuqfõ Tjqkaf.a uQ,sl wfmalaId fudkjo@

we;a;gu ol=Kg idfmalaIj n,h fnod yeÍu iy hqoaOh wdY%s; .eg¨‍ ;uhs tys § úfYaIfhka u;= jqfKa' ol=K ;=<;a n,h fnod yeÍu jf.a ldrKd l;d jqKd' kuq;a iudc wd¾Ól m%Yak W;=re

kef.kysr jf.au ol=fKa;a tljf.hs' lsisu fjkila kE' Tn okakjo bvï wysñùu" l=< m%Yak" ñksiqka ord.; fkdyels wdldrhg Khlrejka ù ;sîu jf.a W;=r flakaø lr.;a m%Yak /ila ;shkjd' n,h fnod yeÍu jf.a foaj,a l;d lrk w;r ;=r Tjqka ta .ek;a úfYaIfhka l;d l<d'

;ukaf.a ióm;uhka w;=reoka ùu' Tn okakj o W;=f¾ ú;rla fkfjhs" ol=fKa;a ;du 89 w;=reoka jQjka .ek fhdackd f.k tkjd' b;ska ys;kak W;=f¾ ;;a;ajh fldfydu ;sfhkak ´ko@ we;a;gu th wuq;=fjka l;d l< hq;a;laj;a fkfjhs' kuq;a wmsg fmakak ;sfhkafk fï m%Yak ;ukaf.a foaYmd,kh lrf.k ;sfnk wh tajd úi|kak fkd§ mj;ajdf.k hdu' fudlo m%Yak úi÷fjd;a ta whg lr.kak fohla ke;s fjkjd' Tn okakj o ol=fKa jf.au W;=f¾;a bvï m%Yakh m%Odk m%Yakhla ù ;sfnkjd' Th ish¨‍‍ ldrKd mokï lrf.k ;uhs wms wfma f,aLkfha i|yka lrkafka uQ,sl whs;sjdislï hgf;a iudc ixialD;sl iy wd¾Ól whs;sjdislï we;=<;a úh hq;= njg'

ta jf.au wfma State Directive Policy ksis f,i ks¾jpkh fj,d kE' ñksiaiq w;ßka ta i|yd;a fhdackd bÈßm;a jqKd' wms lshkjd kï rg iudcjd§ m%cd;ka;%jd§ ckrchla lsh,d ta .ek ks¾jpkh fj,d ;sfhkak ´k' wms ta .ek;a ck;d fhdackd wfma ,shú,a,g we;=<;a l<d' 

- ixch ,shkf.a
^i;ay~&

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID