Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

cd;sl mdi,a wOHla‍Ijrhd wjia‌:d foll§ wkqu; lr ;sìh§;a ;=kajeks fYa‚hg isiqúhl we;=<;a fkdlsÍu iïnkaOfhka lreKq oela‌ùu i|yd jydu fmkS isák f,i okajd kqf.af.dv wkq,d úoHd,fha úÿy,am;sksh we;=¿ j.W;a;rlrejkag wNshdpkdêlrKh fkd;Sis ksl=;a lf<ah'


úÿy,am;skshf.a tu widOdrK l%shdl,dmh ksid fm;aiïlref.a Èh‚hg udi ;=kla‌ ;sia‌fia mdi,la‌ fkdue;sj ksjfia isàug isÿù we;s nj fmkajd foñka fm;aiïldr wixl l%sia‌fgdam¾ úl%uisxy uy;d fjkqfjka fmkS issá kS;s{ ,la‍Idka vhia‌ uy;d l< lreKq oela‌ùu i,ld neÆ wNshdpkdêlrKfha iNdm;s úksiqre úð;a u,,af.dv yd m%S;s moauka iQrfiak hk oaú mqoa., úksiqre u~q,a, tu ksfhda.h lf<ah'

kqf.af.dv wkq,d úoHd,fha úÿy,am;sks mS' tka' rdcmla‍I" wOHdmk wud;HdxYfha f,alï" cd;sl mdi,a wOHla‍I" wOHdmk wud;Hjrhd yd kS;sm;sjrhd tu fm;aifï j.W;a;rlrefjda fj;s'

ksis iqÿiqlï imqrd ;sìh§;a ish Èh‚h wkq,d úoHd,hg we;=<;a lr fkd.ekSu iïnkaOfhka ;ud l< wNshdpkh ms<s.;a wOHdmk wud;HdxYh weh wkq,d úoHd,fha ;=kajeks fYa‚hg we;=<;a lsÍug ks¾foaY l< nj;a ta wkqj cd;sl mdi,a wOHla‍I mS' tka' whs,mafmreu uy;d úiska 2015'12'11 Èk ,s;j ,smshla‌ hjñka tu isiqúhj we;=<;a lr.kakd f,ig j.W;a;rldr úÿy,am;skshg ksfhda. lr we;s nj;a fm;aiïlre tu.ska wêlrKhg fmkajd § ;sì‚'

úÿy,am;sksh úiska ;ud fj; ,s;j l< oekqï§u wkqj ish Èh‚h tf;la‌ bf.k.;a mdi,ska wia‌lrf.k 2016'01'08 jeks Èk wod< ,shlshú,ss o iuÕ kqf.af.dv wkq,d úÿy,g .sh nj;a ;ud lf;da,sl whl= nj oek.;a úÿy,am;sksh ish Èh‚hj úÿy,g we;=<;a lr.ekSu m%;sla‍fIam l< nj;a tu fm;aiu u.ska fm;aiïlre jeäÿrg;a fmkajd § ;sì‚'

cd;sl mdi,a wOHla‍Ijrhd kej; wkqu; l<fyd;a isiqúh mdi,g we;=<;a lr.ekSug yels nj isiqúhf.a ujg úÿy,am;sksh l< oekqï§u wkqj cd;sl mdi,a wOHla‍Ijrhdf.a Wmfoia‌ u; mshd iy uj Èjqreï m%ldY folla‌ u.ska tu isiqúh úÿy,g we;=<;a l< miq fn!oaO O¾uh bf.kqu iy fn!oaO j;ams<sfj;aj, fh§ug tlÕ;dj m<lr we;ehs o meñ‚,af,a kS;s{jrhd tys§ wêlrKhg fmkajd ÿkafkah' 

tu isiqúh mdi,g we;=<;a lr.kakd f,ig cd;sl mdi,a wOHla‍Ijrhd úÿy,am;sksh fj; 20016'2'8 Èk kej; ,s;j oekqï § we;;a lsisÿ fya;=jla‌ fkdokajd tu ksfhda.h o úÿy,am;sksh meyer yer we;ehs o fm;aiïldr mshd wêlrKhg fmkajd § ;sì‚'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY