BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

බොරු ත්‍රස්‌තවාදීන් හදලා ඇමරිකාව ලෝකෙටම කළ කැත වැඩේ 13 වසරකට පසු හෙළිවෙයි

jHdc ;%ia‌;jd§ l%shd we;=<;a ùäfhda mg ksmoùu i|yd weußldkq wdrla‍Il fomd¾;fïka;=j ì%;dkHfha fv,a fmdákac¾ keue;s m%pdrl wdh;khg fvd,¾ ñ,shk 500 lg wêl uqo,la‌ f.ùfï isoaêhla‌ fy<sù we;' CIA


f,dal m%cdjf.a iyh ,nd.ekSu i|yd fuu jHdc ùäfhda mg ksmojd ;sfí'

2010 jif¾§ weußldkq iS whs ta ixúOdkho ðydoa ;%ia‌;jd§ka ms<sn| jHdc ùäfhda mg ksIamdokh lr we;'

ysgmq weußldkq nqoaê ks,Odßhl=jQ fcia‌ ia‌fghskao fï nj ikd: lrñka 2003 meje;s brdl hqoaOfha§ iS whs ta ixúOdkh w,alhsod kdhl ìka ,dvka .ek jHdc ùäfhda mghla‌ ksmojd we;ehs lshd isáfhah'

weußldj fuf,i w;súYd, uqo,la‌ ì%;dkH m%pdrl wdh;khg f.jd we;af;a f,dalfha <uqka úYd, ixLHdjla‌ id.skafkka miqjk wjia‌:dfõhs'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.