BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

අනේ අයියේ වචනයක් දෙන්නකො

l¿;r Èia;%slalfha tla;rd .ul fï Èkj, ?m.; flfrk w¨‍;a fg,s kdgHhlg iïnkaO wmQ/ isÿùula .ekhs fï lshkak hkafk'

kj mrmqf¾ ckm%sh ks<shla msgm;a rplhdf.a miafika hkj¨‍" zwfka whsfha ug jpkhla fokakfld'Z lsh lshd'

wehg tafla nrm;<lu fkdf;a/Kdg wjg bkak yefudagu yskd¨‍' ne,skakï fïlhs fj,d ;sfhkafk' ;sr msgmf;a wef.a fonia LKavhl jpkhla ;sfhkjd yßhg WÉpdrKh lr.kak neß' ta jpfk ksid zfÜlaZ lSmhla kej; .kak jqKd' ta;a yß .sfh keye'

lEu úfõlfha§ msgm;a rplhdg lsh,d ta jpfk fjkqjg fjk;a jpkhla b,a,.kak lsh,d wOHlaIljrhd fï ks<shg lsh,d' b;ska fuh;a Tyqg fmre;a; lrkjd" zzwfka whsfha ug jpkhla fokakfld'ZZ lsh,d'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.