BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

හිස බූ ගාන අයගේ කෙස්වලට වෙන්නේ මේකයි - ජයාරූප

foúhka bÈßfha fjk Ndr ydr fjkqfjka ysi nQ .dk tl yskaÿ Nla;slhkaf.a isß;la'

fï jefâ wfma rgg;a jvd chg flfrkafka bkaÈhdfõ'

Nla;sh fjkqfjka lrk fï jefvka wiSñ; úÈyg yß yïn lrk msßil=;a bkaÈhdfõ bkakj lsõfjd;a Tng ys;d.kak;a neßfjhs'


yenehs tfyu msßila bkakjd'

fï wh mQcdj,ska miafia foajd, wdikakhg .syska fï flia tl;= lrf.k tkjd'

Bg miafia l¾udka;Yd,dj,§ fï flia ngysr rgj, ldka;djkaf.a fliaj, mdáka j¾K .kajkjd'

bka miafia flia ler<s úÈyg iliafj,d msgrg hkjd'

;ukag ;shk flia l<U lD;suj úYd, f,i fmfkkak ilialrk wh fï flia ñ,g .kakjd'

iajNdúl fliaj,ska ksujqKq fyd| ;;ajfha fujeks flia le/,a,la weußldfõ wf,ú fjkafka fvd,¾ 500 ;a 700 ;a w;r'

ì%;dkHfha kï mjqï 790 la 1000 la jf.a uqo,la fï flia le/,a,la ysig iúlrkak jeh fjkjd'

fï flia tl le/,a,la fkdñf,a foajd, wdikakfhka wyq,df.k" j¾K .kaj,d ksIamdokh lrkak .;fjkafka weußldkq fvd,¾ 6 l jf.a uqo,la'

fï jf.a flia ler,sj,g .kak neß ysifla ;uhs fndre fldKavd úÈyg ilia fjkafka'

fï fliaj,ska ysi irid.kak whf.ka yqÕla fokd fï flia tk úÈy okafka keye'« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.