Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

zuf.a mq;d úYaj úoHd, YsIHfhla' Tyq ;%ia;jdÈfhla fkdfjhs' wehs uf.a wysxil mq;dg fufyu lf<a wehs @ fï wmrdOh lf<a@Z hehs hdmk úYaj úoHd,hfha ckudOH wxYfha YsIHhl= jk úch l=ud¾ iq,laIka isiqjdf.a uj úchl=ud¾ fíìkdhlS uy;añh yeඬQ l÷,ska lSjdh'


iq,laIka iy Tyqf.a ñ;=rl= jQ tu úYaj úoHd,hfhau foaYmd,k úoHd isiqjl=jk kvrdid lcka n%yiam;skaod ^21& rd;%S hdmkh fldl=ú,a l=,mamsÜáys§ ßh wk;=rlska ñh .shehs uq,ska jd¾;d jQ w;r tla isiqjl= ñh .sfha fjä ;eîulska nj miqj wkdjrKh úh'

iq,laIka isiqjdf.a ksji msysáfha hdmkh pqkakdlï isg lsf,daógrhla muK ÿßka lkaofrdafvhs m%foaYfha h' úYaj úoHd, isiqyq o" Tyqf.a ñ;=frda iy wi,ajdiSyq o Tyqf.a ksji jgd frdlaù isáhy'

iq,laIkaf.a foayh <Ûg ù yඬd je<fmk Tyqf.a uj fíìkdhlS fufia o lSjdh'

zuf.a mq;d úYaj úoHd, YsIHfhla' wmg isl=rdod mdkaor folg ú;r ÿrl;k weu;=ula wdjd mq;d welaisgkaÜ fj,d lsh,d' wms frday,g .shd' islshqßáf.ka weyqjdu mq;d flda lsh,d fudapßh fmkakqjd' jfÜ ysgmq wh lsõjd thdg fnfy;a lrkjd Thd,d f.or hkak lsh,d' wmg nh ke;sj bkak lsõjd' bka miafia Wfoa uy;a;hd l;d lr,hs lsõfõ mq;d ke;s fj,d lsh,d'

uf.a mq;d ;%ia;jdÈfhla fkuhs' fyd| <ufhla'ug uf.a mq;d f.k;a fokak lshkak' fjk fudkj;a ´k kE' ‘ hehs fíìkdhlS lSjdh'

ifydaor ifydaoßka wg fokl=f.ka hq;a mjqf,a fojekshd iq,laIka h' jeäu,a ifydaorhd hqo iufha w;=reoka jQ ,ehsia;=fõ isákafkls' mshd iskak;=frhs úchl=ud¾ ;,a .ilska jeà Y,Hl¾uhlg Ndckh lrkq ,en isáhs' wlald újdy ù isákakSh' y; jif¾ iy Wiia fm< l,d wxYfhka yodrK ifydaorhka fofofkla o iq,laIkag isá;s'

iq,laIka r.mEug yd l:sl;ajhg olaI nj Tyqf.a ñ;=frda iy ifydaorfhda lsh;s' 2015 meje;s Ñ;%mg ;r.hlska Tyq olaI;u úlg k¿jdg ysñ iuia; ,xld m%:uia:dkh Èkd .;a w;r 2015 hdmkh Ñ;%mg Wf<f,a fydou Ñ;%mghg ysñ iïudkh Èkd.;a Ñ;%mgfha o ùrhdg r.mEfõ iq,laIkah'

Tyqf.a <Ûu ñ;=frla iq,laIka .ek fufia lSfõh' ^ku fy<s lsÍug wlue;s ksid ku ioyka fkdlruq'&

iq,laIka yefudau tlal fydÈka ñ;%YS,Sj isá mqoa.,fhla' iq,laIka lsõjdu fï me;af;a yefudau okakjd' iq,laIka lsõjdu úYaj úoHd,hfha yefudau okakjd' r.mEug olaIhs' fydo l:sl;ajhla ;sfhkjd' lú ,shkak mq¿jka' yeu foalgu olaIhs'

Tyq ßh wk;=rlg ,la jQ nj wmg wdrxÑ jqfKa mdkaor folg ú;r' wms .shdu lsõjd m%Yakhla kE lsh,d' Tyq ñh .sh nj okafka ckudOHj,ska' Tyqg fjä ;sh,d lsh,d urK mÍlaIKfha§ lsõjd' fmd,sishg mq¿jkao tfyu fjä ;shkak@ fmd,sish ia:dkSh mÍlaIKhla l<do@ fï urK folu wmg ielhs'‘‘ hehs ñ;=rd lSfõh'

iq,laIkaf.a wjika lghq;= iÿod ^24& oyj,a isÿ lsÍug kshñ;h'

;ßÿ chj¾Ok hdmkfha isg- ,xld§m

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY