Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fudag¾ r: flduidßia ckrd,ajrhdf.a wkque;shlska f;drj l=vd m%udKfha f,dßhl msgqmi l+vqjla iú lr tu r:h Odjkh l< njg mq;a;,u ufyia;%d;a wêlrKh yuqfõ fpdaokd ,en isá Wmldrl mka;s .=rejrhl= tu fpdaokdfjka ks‍fodia fldg ksoyia lr uqod yßk f,i mq;a;,u ufyia;%d;a nkaÿ, .=Kr;ak uy;d ksfhda. lf<ah'

fufia ksfodia fldg ksoyia lr yeßfha ksljeráh ySf,da.u kïuqjej ,smskfha tï'î' wyuâ *drela kue;s isxy,fhka fou< W.kajk Wmldrl mka;s .=rejrfhls'

fuu .=rejrhd ;ukag tfrysj wêlrKh yuqfõ meje;s kvqjg lsisÿ kS;s{hl=f.a iydhla ,nd fkdf.k Tyq fjkqfjka Tyqu wêlrKhg lreKq olajd fpdaokdfjka ksfodia ù ksoyia ùu

úfYaI;ajhls'

mq;a;,u ufyia;%d;a nkaÿ, .=Kr;ak uy;d ish ;Skaÿj foñka i|yka flf<a fudag¾ r: flduidßia ckrd,ajrhdf.a wjirhlska f;drj f,dßhl msgqmi l+vqjla iú lrf.k tu f,dß r:h Odjkh l< njg iellreg tfrysj meñ‚,a, úiska kÕd we;s fpdaokd idOdrK ielfhka Tíng Tmamq lsÍug meñ‚,s md¾Yajh wiu;aj we;s njhs'

ta wkqj iellre ks‍fodia fldg ksoyia lr uqod yeÍug ksfhda. lrk njo ufyia;%d;ajrhdf.a ;Skaÿfõ i|ykah'

fuu kvqfõ meñ‚,s md¾Yajh fjkqfjka idlaIslrejka f,i kï lr isá id,shjej fmd,sisfha r:jdyk wxYfha fldia;dm,ajreka jk wd¾'tï'fla' rKisxy ^38505& iy î'ví' ksYdka; rxð;a m%kdkaÿ ^48134& hk uy;ajreka kvq úNd.fha§ weiQ m%Yakj,g ielldr .=rejrhd kS;s{hl=f.a iydh fkdue;sj ;¾ldkql+,j wêlrKfha§ ms<s;=re §u;a" meñ‚,sldr fmd,sia ks,OdÍkaf.ka fuu ielldr .=rejrhdu ;¾ldkql+,j m%Yak iy yria m%Yak weiSu;a wêlrK ;=< úfYaIfhka lemS fmkq‚'

fï w;r cx.u ÿrl;khla Ndú; lrñka f,dß r:hla meojQ njg m,a,u fmd,sish uÕskao óg fmr fuu ielldr .=rejrhdgu tfrysj mq;a;,u ufyia;%d;a wêlrKh yuqfõu 67976 ork wxlh hgf;a mjrd ;snQ kvqjlskao lsisÿ kS;s{ iydhla ,nd fkdf.k fuu iellreu ;ud fjkqfjka fmkS isg lreKq olajñka tu kvqfjkao 2013'10'03 jeks Èk ks‍fodia fldg ksoyia ù we;'

wkqrdOmqr - wdkkao lreKdodi
uõìu

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY