BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

පූජකයා තමා දූෂණය කළ හැටි චිත්‍ර‍යකට නැගූ දැරිය

mia yeúßÈ oeßhla w¢k ,o yo lïmdjk lgq igyka Ñ;%‍hla foudmshka úiska fidhdf.k we;ehs fâ,s fï,a mqj;a fiajh mjihs'


fï iïnOfhka oeßhf.ka jeäÿrg;a f;dr;=re úuioa§ weh mjid we;af;a ;u wOHdmk wdh;kfha mQclhd úiska ;ud wmfhdackh l< njhs'

flfia kuq;a fïjk úg n%‍iS, fmd,sish u.ska wod, mQclhd w;awvx.=jg f.k ;sfnk w;r fuu f;dr;=re wKdjrK ù we;af;a oeßh wOHdmk wdh;kh fj; hdu È.ska È.gu m%‍;slafIam lsÍu fya;=fjka foudmshka l< fidhd ne,Sul§ njhs fâ,s fï,a mqj;a fiajh jeäÿrg;a jd¾;d lrkafka'« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.