BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

තායි ගණිකාවන් මියගිය රජුට ගරු කළ හැටි

;dhs,ka;fha NQñfnda,a rcqf.a urKh fya;=fjka trg ck;dj miqjkafka oeä fYdalfhka

tfukau rdclSh wNdjh fya;=fldgf.k trg tÈfkod ck Ôú;h o fjkia ù ;sfnkjd'

Èk 30l ld,hla ;dhs,ka;fha ish¿ W;aij lghq;= kj;d oud we;s w;r tu ksid trg keröug meñfKk ixpdrlhska o fkdi;=gg m;aj we;s nj hs úfoia udOH i|yka lrkafka'

tfukau ;dhs,ka; ixpdrl l¾udka;h yd ne÷Kq ,sx.sl Y%ñl /lshdj,g o trg rcqf.a wNdjh fnfyúka n,md ;sfnkjd'

,sx.sl fiajh imhk ldka;djka iy ixl%dka;s ,sx.slhska ish fiajd kj;d oud ke;;a th fnfyúka wvq uÜgul mj;ajdf.k hk nj hs jd¾;d jkafka'

tfukau Tjqka ish rcqg .re lsÍula f,i l¿ meye fldg we÷ñka iy l¿ mdjykaj,ska ieriS isák nj hs jeäÿr jd¾;d i|yka lrkafka'


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.