BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

රමිත් රඹුක්වැල්ලට රු:29000 දඩයක්

fkdie,ls,su;a f,i ßh mojd fld<U ksoyia udjf;a § ßh wk;=rla isÿl<ehs w;awvx.=jg f.k wem u; uqodyer isá ysgmq weue;s flfy<sh rUqlaje,a,f.a mq;a l%slÜ l%Svl rñ;a rUqlaje,a, ^ Ramith rambukwella & ;udg tfrysj ;snQ fpdaokd mygu jerÈlre nj wo ^11& wêlrKfha§ ms<s.;af;ah'

ta wkqj fpdaokd mygu Tyq jerÈlre l< fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;a ^r:jdyk& pkaok l,xiQßh uy;d Tyqg remsh,a 29000l ov uqo,la kshu l< w;r ;djld,slj w;aysgqjd ;snQ rñ;a rUqlaje,a,f.a ßhÿre n,m;%ho uqod yeÍug ksfhda. lf<ah'

l=re÷j;a; fmd,sish Tyqg tfrysj fkdie,ls,su;a f,i ßh Odjkh" wk;=rla j<lajd fkd.ekSu" îu;aj ßh meoùu" jHdc wxl ;yvq iys; jdykhla meoùu" ,shdmÈxÑh fjk;a whl=g mejÍ we;s jdykhla meoùu hk fpdaokd Tyqg tfrysj f.dkq ler ;sì‚'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.