BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

විනිසුරුවරුන් පත් කිරීමට පෙර නාම ලේඛනය ප්‍රසිද්ධ කරයි

wêlrK úksiqrejreka m;a lsÍug fmr Tjqkaf.a kdu f,aLkh m%isoaO lsÍu h<s wdrïN lsÍug wjYH uQ,sl idlÉPd fï jkúg wjika lr we;s nj Y%S ,xld kS;s{ ix.uh mjihs'


fï ms<sn| w.úksiqrejrhd iu. o idlÉPd meje;s nj;a w.úksiqrejrhd o ta i|yd tlÕ;dj m< l< nj;a tu ix.ufha iNdm;s kS;s{ fc*aß w,.r;akï uy;d mejiSh'

wêlrKh i|yd úksiqrejreka m;a lsÍfï§ Tjqkaf.a kdu f,aLkh mqj;am;aj, m< lr ck;djg oek.ekSu i|yd óg fmr m%isoaO lsÍfï jevms<sfj<la l%shd;aul ù ;snq‚' flfia fj;;a tu l%shdj,sh miq.sh jir lsysmhl isg k;r ù we;'

mqj;aj, m< lsÍfuka miq wêlrKh i|yd m;a flfrk úksiqrejrekaf.a iqÿiqlï ms<sn|j .eg¿ mj;skafka kï ck;djg ta ms<sn| wêlrK fiajd fldñiug lreKq oelaúh yels nj kS;s{ ix.ufha iNdm;s fc*aß w,.r;akï uy;d i|yka lf<ah'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.